Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Den rurale idyllens betydning for flytting til distriktene

Gro Marit Grimsrud   

Gro Marit Grimsrud disputerer fredag 16. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Rural migrasjon i Norge. Import av teori, metodologiske tilnærminger og kjønnede flyttemønstre».

Grimsrud har tatt for seg flytting mellom by og land i Norge, og undersøker hvordan dette kan studeres i lys av importerte teorier og bruk av kombinerte forskningsmetoder. Avhandlingen viser at mens den ”rurale idyll”, altså den romantiske forestillingen om det gode liv på landet, spiller en stor rolle for moturbaniseringstrenden i mange vestlige land, så er konseptet i svært liten grad egnet til å forstå norske flyttestrømmer. Det er fordi det norske flyttemønsteret er preget av sentralisering, og fordi folk flest flytter til distriktene på grunn av familieforhold og arbeid.

Grimsrud forklarer også hvordan flyttebeslutninger blir påvirket av regionale kjønnsideologier, og hvordan kjønnsideologiene samtidig blir influert av flyttemønsteret og flytternes hverdagspraksis. Med eksempel fra Valdres illustrerer hun hvordan den hegemoniske kjønnskulturen blir vedlikeholdt av selektive flytteprosesser. Selv om regionen på flere måter åpner for kvinner med ulike kjønnsideologier, er det først og fremst de som sverger til en tradisjonell kjønnsideologi som velger å flytte dit og bli boende på lang sikt. Innflytterkvinner som representerer alternative eller mer moderne kjønnsideologier er færre, og flytter oftere ut igjen. De får dermed ikke satt like stort preg på kjønnskulturen som en skulle tro ut fra det antall de utgjør. Flyttemønsteret er dermed ikke bare et resultat av den regionale kjønnskulturen, men bidrar også til å forme denne.

Resultatene fra avhandlingen kan ha implikasjoner for utforming av distriktspolitikken på nasjonalt og lokalt nivå, og særlig være til nytte for de som har ansvar for utforming og gjennomføring av tilflyttingstiltak, bolystprosjekter og stedspromoteringer.

Personalia:
Gro Marit Grimsrud (f. 1963) er ansatt som seniorforsker ved Møreforsking Volda der hun arbeider med spørsmål knyttet til migrasjon og regional utvikling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.11.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: «Samspillet mellom teori og metode: En kritisk refleksjon over forskningsprosessens konstruktivistiske karakter».
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2012, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1.

Kontaktpersoner:
Gro Marit Grimsrud, tlf. 415 50695 , epost: gro.grimsrud@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.