Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Behandling av alkoholavhengighet hos kvinner forlenger livet

Rolf Gjestad   

Rolf Gjestad disputerer tirsdag 4. desember for dr.philos-graden med avhandlingen

«Modeling comorbidity change and long-term mortality - A treatment study of women with alcohol addiction».

Avhandlingen har fokus på hvordan ulike metoder for håndtering av manglende data og ulike analyser-metoder kan gi forskjellige resultater.

Alkoholmisbruk og avhengighet er i sterkere grad hos kvinner enn menn forbundet med sykdom og økt risiko for tidlig død. I 1981–1994 ble det gjort en behandlingsstudie ved Karolinska sykehus i Stockholm. EWA-studien (Early Treatment for Women with Alcohol Addiction) inkluderte 420 kvinner med alkoholavhengighet. Fokus for behandlingen var avhengighetsproblemene, mental helse, problemer knyttet til egne barn, sosiale forhold og arbeidssituasjon. To-års oppfølging viste flere positive resultater hos de som fikk EWA-behandling i forhold til de som mottok vanlig behandling. En registerstudie med varighet opp til 27 år er nå gjort. Resultatene viser en lenger overlevelse hos EWA-kvinnene enn kontroll-kvinnene. Vi fant også at det å få tidlig behandling for problemene sine er viktig. Kvinnene som deltok i denne studien var relativt sett mer velfungerende sosialt og arbeidsmessig enn det som er vanlig i slike studier. Likevel var dødeligheten 2.7 ganger så høy hos disse 420 kvinnene enn i en gruppe med 2036 kvinner som var matchet like i forhold til alder, sivil status, sosioøkonomisk status og utdanningsnivå.

De fant også at endring i mengde alkoholforbruk over behandlingsperioden henger sammen med hvor deprimert kvinnene var da de kom til behandling, men også sammen med hvor mye depresjonen endret seg i perioden studien varte. Slik endring i depresjon var på sin side knyttet til nivå og endring i ulike typer uhensiktsmessige holdninger. Samarbeidsevne i behandlingen var knyttet til både depresjon og slike holdninger da kvinnene kom for behandling, men slik samarbeidsevne var også relatert til en sterkere nedgang i alkoholbruk i terapiperioden.

Personalia:
Rolf Gjestad, født i Trondheim i 1966 og bosatt i Bergen. Han har en cand.psychol grad fra Universitetet i Bergen i 1994. Fra da til 2007 arbeidet han ved Senter for Krisepsykologi som psykolog og forsker. I 2007 ble han ansatt som forsker på EWA–prosjektet ved Seksjon for Psykiatri, Institutt for Klinisk Medisin, Det medisinsk-odontologiske Fakultet, UiB. Han har siden april 2011 vært ansatt som forsker i Forskningsavdelingen, Divisjon Psykiatri, Helse-Bergen. Arbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd, Helse Vest og Helse-Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
03.12.2012, kl. 1415. Selvvalgt emne: «Håndtering av manglende data i longitudinelle studier - Konsekvenser for resultater og generalisering»
03.12.2012, kl. 1515. Oppgitt emne: «Hva er vår beste forståelse av kausalforbindelsen mellom alkoholmisbrukslidelser og depresjonssykdom? Gir dette implikasjoner for vår behandling av de to lidelsene generelt, og kvinner spesielt?»
Sted: Auditorium, Sandviken Sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.12.2012, kl. 1015, Auditorium, Sandviken Sykehus

Kontaktpersoner:
Rolf Gjestad, epost: rolf.gjestad@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.