Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Er det bøndenes skyld at skogen forsvinner i Peru?

Tone Marie Ektvedt   

Tone Marie Ektvedt disputerer fredag 13. januar 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Analyses of the tropical dry forests and responses to human impact and precipitation events, northern Peru”.

Når vi snakker om avskoging i Sør-Amerika, tenker vi som regel på de store regnskogsområdene. Mange er ikke klar over at verdensdelen også har store, tørre tropiske skogområder som faktisk minker enda raskere enn regnskogen, og som spiller en svært viktig rolle økologisk sett. Denne avhandlingen har sett nærmere på hvordan og hvorfor tørr-skogen i Nord-Peru har endret seg de siste 50 årene, og hvordan nedbør og menneskelig utnyttelse påvirker skogen.

Dette er en av de første kvalitative undersøkelsene av skogsdegradering i dette området. Et viktig funn er at store skogsområder er blitt brukt til jordbruk, og at artssammensetningen er endret, muligens på grunn av beitepress og hogst.

Avhandlingen undersøker også hvordan tørr-skogen reagerer på endringer i nedbør, der særlig klimafenomenet El Niño spiller en vesentlig rolle. Dette er en endring i været som treffer Peru med ujevne mellomrom, og som gjør at de vanligvis tørre områdene får enorme mengder regn over en periode. Ett av hovedfunnene er at nesten ingen treslag klarer å overleve den første vekstperioden i tørre år (altså ikke-El Niño-år), med ett viktig unntak: Prosopis pallida, som vokser opp til tross for lite nedbør. En omfattende undersøkelse av noen viktige treslag i tørr-skogen er også foretatt ved bruk av årringanalyse, isotopanalyse og radiokarbondatering. Konklusjonen er at El Niño trolig er svært viktig for at skogen skal vokse og fornye seg.

Den fattige befolkningen får ofte skylden for overforbruk av skogsressurser, men få har undersøkt hvordan skogen faktisk brukes. Et av hovedfunnene er at lokalbefolkningen bruker forholdsvis mye skog, men at vedhenting ikke alene kan forklare avskoging. Klimaet, økologien, tilgangen til ved og tradisjoner medvirker også.

Det finnes i dag lite kunnskap om hvordan denne viktige, og kanskje litt glemte, tropiske tørr- skogen reagerer på klimaet og menneskers bruk. Med økt kunnskap kan vi forvalte skogen bedre, og avhandlingen har forsøkt å kaste lys over dette.

Personalia:
Tone Marie Ektvedt (f. 1977) er Cand. Mag. fra NTNU i 2000 og Cand.Polit. fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2003. Hun var forskningsassistent ved Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) i perioden 2003–2005. Fra 2005 har hun hatt stipendiatstilling ved Institutt for geografi, UiB. Hennes avhandling fikk støtte av Norges Forskningsråd gjennom et personlig stipend. Arbeidet omfattet lengre forskningsopphold i Arizona, USA og Peru. Ektvedt arbeider nå som forsker ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.01.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Human influence on the dynamics of dry tropical forest ecosystems”
Sted: Auditorium, Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs Plass 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.01.2012, kl. 10.15, Auditorium, Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs Plass 15.

Kontaktpersoner:
Tone Marie Ektvedt, tlf.: 55 58 30 66 og 938 92 260, epost: tone.ektvedt@geog.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.