Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Bakkebyråkrati og unge klienter i to lokalsamfunn

Alf Roger Djupvik   

Alf Roger Djupvik disputerer fredag 14. september for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:

«From Policy to Practice: A study of Street-level bureaucracy and young clients in two rural communities».

Avhandlinga baserer seg på intervjuer med enslige mødrer, arbeidsledig ungdom og ansatte ved tidligere trygdekontor, Aetat og sosialkontor, såkalte bakkebyråkratier. Avhandlinga tar deg med til to forskjellige lokalsamfunn: «Fjorden» som er sterkt preget av fiskeindustrien og en tilhørende industriarbeiderklasse. «Vågen» er et større lokalsamfunn preget av skipsbyggingsindustrien, men hvor mulighetene for arbeid er mer varierte enn i «Fjorden», og hvor middelklassen har en sterk posisjon i lokalsamfunnet. Ved å fokusere på unge enslige mødrer og arbeidsledig ungdom, ser avhandlinga på konsekvenser av å være ung klient ved Aetat, trygdekontor og sosialkontor i en tid da den statlige politikken er sterkt orientert mot å få klientene i arbeid eller i utdanning. Avhandlinga ser på konsekvenser knyttet til det å motta hjelp, så vel som hva kontakten til de lokale kontorene i seg selv betyr for klientene.

Avhandlinga konkluderer med to grunnleggende funn:
De unge enslige mødrene kombinerer klientposisjonen med å være i arbeid eller under utdanning – noe som sikrer positive konsekvenser ved at de i utgangspunktet lever opp til målsetningene ved aktiviseringspolitikken og blir positivt vurdert i lokalbefolkningen. De unge arbeidsledige har større vansker med å bli hjulpet i arbeid, og er gjennomgående mer negativt vurdert i lokalsamfunnet, særlig i «Fjorden».

I «Fjorden» er bakkebyråkratiene vurdert som «tilknyttet» siden de er sterkt koblet til fiskeindustrien ved formidling av arbeid til de unge klientene, og ved at trekk ved lokalsamfunnet preger hvordan de lokale bakkebyråkratiene fungerer, særlig ved at egenskaper ved klientene framstår vesentlig – om de har vilje og evne til å arbeide. I «Vågen» er bakkebyråkratiene vurdert som «ikke-tilknyttet» siden avhengigheten til skipsbyggingsindustrien er svak ved formidling av arbeid, og ved at trekk ved byråkratiene fremhever kontorene og profesjonene som sentrale mht. hvordan de fungerer – dvs. om bakkebyråkratiene kan yte god hjelp til klientene.

Personalia:
Alf Roger Djupvik er fra Sykkylven i Møre og Romsdal. Han er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Bergen. Han har vært ansatt som forsker ved Møreforsking, som amanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og har siden 1998 vært ansatt som førstelektor i statsvitenskap ved Høgskulen i Volda, institutt for sosialfag.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
13.09.2012, kl. 16.15. Selvvalgt emne: "Activation, individualization and coordination: challenges related to the New Employment and Welfare Administration (NAV) in Norway"
13.09.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: "What are the strengths and weaknesses of street level bureaucracy theory?"
Sted: Auditoriet, Ulrikke Pihls hus, Fosswinckels gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.09.2012, kl. 10.15, Auditoriet, Ulrikke Pihls hus, Fosswinckels gate 1

Kontaktpersoner:
Alf Roger Djupvik, tlf. 995 98251 (mobil), 70 07 51 32 (arbeid), epost: alfroger@hivolda.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.