Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Norsk entreprenørskap i Baltikum

Agnese Cimdina   

Agnese Cimdina disputerer fredag 16. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”An Anthropology of Marketplace Behavior. Aspects of embeddedness in Norwegian entrepreneurship in the Baltics”.

Avhandlingen omhandler utflaggingen av små og mellomstore bedrifter fra distrikts-Norge til Baltikum fra slutten av 1990-tallet til 2007. Allerede tidlig på 1990-tallet, like før Sovietunionens sammenbrudd, ble statlige og private initiativer satt i verk i Norge for å sikre norske entreprenører adgang til det nye og strategisk viktige baltiske markedet. Utflaggingen av de norske bedriftene nådde sitt høydepunkt i begynnelsen av 2000 da en rekke industribedrifter, grunnet høye produksjonskostnader i Norge, flyttet hele eller deler av sin virksomhet til Baltikum. Avhandlingen tar også for seg empirisk og teoretisk baserte diskusjoner om betydningen av og kjennetegn ved antropologisk feltarbeid i undersøkelser av internasjonal næringsvirksomhet.

Feltarbeid er foretatt i en rekke små og mellomstore norske bedrifter i Norge og Baltikum og det empiriske materialet omfatter case-studier av norske entreprenørers utfordringer i forbindelse med virksomhetsetablering i et nytt og ukjent marked. Med utgangspunkt i den politiske og økonomiske situasjonen i Norge og Baltikum ved århundreskiftet, beskriver Cimdina norske entreprenørers motiver og strategier for å posisjonere seg i det baltiske markedet. Analysen tydeliggjør bestemte sosiokulturelle føringer på entreprenørers valg og praksiser i samarbeid med byråkrati og ansatte og i etablering av kontakter i næringslivsmiljø i Baltikum. Cimdina retter også oppmerksomheten mot de reaksjoner som utflaggingsprosessen framkalte i Norge.

Et av avhandlingens sentrale omdreiningspunkt er forholdet mellom entreprenør og det miljø han∕hun opererer i. Cimdina undersøker både materielle og ikke-materielle kostnader knyttet til forretningspraksis, og belyser dermed verdier, relasjoner, sosiokulturelle kontekster, oppfatninger og ideologier som henholdsvis norske og baltiske forretningslivsaktiviteter er forankret i. Uten å underslå viktigheten av sterke personlige nettverk og nyttekalkulering i transnasjonale forretningsaktiviteter, vektlegger Cimdina betydningen av kulturelt konstruerte meninger som tillegges ulike relasjoner og representasjoner i markedet.

Personalia:
Agnese Cimdina er født i 1976 og er oppvokst i Riga. Hun har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen (2003). I perioden 2004–2009 fulgte hun doktogradsprogrammet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB, og var stipendiat på Institutt for Internasjonal Markedsføring ved Høgskolen i Ålesund. Siden 2009 har hun jobbet aktivt med å etablere studieprogram i sosialantropologi ved to latviske universiteter. For tiden er hun forsker ved Universitetet i Latvia og jobber med et EU-prosjekt om regionale utviklingsstrategier i Latvia.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.03.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Exchange, and the cultural embeddedness of market transactions"
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.03.2012, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Agnese Cimdina, tlf. +371 28311062, epost: agnese.cimdina@lu.lv

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.