Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Integrering av tuberkuloseomsorg i Taiwan

Chen Yuan Chiang   

Chen Yuan Chiang disputerer 2. oktober 2012 for dr.philos.-graden ved UiB med avhandlingen:

“Integration of tuberculosis services in Taiwan, 2001: challenges and opportunities”.

Chiang vurderte tuberkuloseomsorg og -overvåking etter at det vertikale tuberkuloseprogrammet ble innført i det generelle helsesystemet i Taiwan. Tuberkulose diagnostiseres med å finne tuberkelbakterier i sekret som er hostet opp fra lungene, men han fant at kvaliteten på preparatene som skulle undersøkes i mikroskop ikke var tilfredsstillende. Han fant også at antall dødsfall med tuberkulose var betydelig. Flere tuberkulosepasienter ble rådet til å stoppe behandling før den var fullført og forskrivningspraksis av tuberkulosemedisiner var utilfredsstillende. Det ble ikke avdekket noen avbrutt behandling, heller ikke behandling som var mislykket. Han fant derimot vesentlige feil-klassifiseringer av rapporterte tuberkulosetilfeller.

Chiang anbefalte at helsemyndighetene i Taiwan skulle gjøre en ekstern kvalitetskontroll for mikroskoperingen av oppspytt-preparater for alle laboratorier som diagnostiserer tuberkulose. Man må lære av tuberkulosedødsfallene som ikke fikk behandling, og vurdere klinikere sin praksis når det gjelder diagnose og behandling av tuberkulose, og særlig hvor ofte klinikere stopper behandling før den er fullført. Myndighetene bør gjøre en vurdering av forskrivningspraksis av TB medisiner. De bør nøye følge opp pasienter som ikke møter til avtalt behandling og utvikle en strategi for å redusere tuberkuloserelaterte dødsfall, og kritisk gjennomgå rutiner for rapportering av tuberkulose og evaluere kvaliteten på overvåkingen av TB.

Myndighetene har reagert positivt på disse funnene og har tatt initiativ til å møte utfordringene. En ekstern kvalitetskontroll og en TB ekspertkomite er etablert. Sykepleiere i samfunnshelse er opplært til å sjekke klinikeres forskrivninger av tuberkulosemedisiner, kvaliteten på rapporteringene er styrket ved stadig å sjekke data, og flere er blitt rekruttert for å gjøre behandlingsoppsettet (direkte-observert-behandling, DOT) slik det skal.

Personalia:
Dr Chiang er lege utdannet i Taiwan. Han er spesialist i lungemedisin og har en mastergrad i samfunnsmedisin fra Berkeley, USA. Han er nå direktør i avdeling for lungesykdommer og ikke-smittsomme-sykdommer i The International Union against Tuberculosis and Lung Disease. Han har gitt teknisk assistanse for nasjonale TB programmer i mange utviklingsland i Asia og Afrika. Han er medlem av Green-Light Committee og av Technical Review Panel i Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
01.10.2012, kl. 09.15. Selvvalgt emne: “Treatment of tuberculosis: current challenge and future prospect”
01.10.2012, kl. 10.30. Oppgitt emne: "Integration of a former vertical program in general health services, challenges and opportunities"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.10.2012, kl. 09.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Chen Yuan Chiang, epost: cychiang@theunion.org

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.