Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Sykehusreformer og effektivitet: Erfaringer fra Norge

Afsaneh Bjorvatn   

Afsaneh Bjorvatn disputerer fredag 13. januar 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen:

”Four Essays on Health Care Reforms in Norway”

Spesialisthelsetjenesten har vært gjennom flere reformer de siste tiårene. Med innføringen av innsatsstyrt finansiering (ISF) i 1997 fikk sykehusene refundert deler av utgiftene til pasientbehandling basert på diagnoserelaterte grupper (DRG). Hver DRG har en gjennomsnittspris som reflekterer hva det normalt koster å behandle pasienter innenfor denne gruppen. Formålet med reformen var å knytte sykehusenes inntekter til deres aktivitetsnivå og skape insentiver til mer effektiv drift og reduserte ventetider. Fra 2001 fikk pasientene lov til fritt å velge sykehus, en reform som gjorde det mulig å bedre utnytte ledig kapasitet, samtidig som insentivene til effektiv sykehusdrift ble styrket.

Avhandlingen består av fire artikler som ser nærmere på ulike aspekter av disse reformene. Et omfattende tallmateriale basert på registerdata om alle sykehusopphold er brukt i analysene. Studien viser at sykehus som har implementert ISF på avdelingsnivå har klart å øke produktiviteten uten at det har økt kostnadene. En vanlig kritikk av ISF er at fokuset på volum går ut over kvaliteten på behandlingen. En av artiklene adresserer dette spørsmålet, og finner at kortere liggetid gir en liten men signifikant økning i sannsynligheten for reinnleggelse blant eldre pasienter.

Et annet tema i avhandlingen er hvorvidt offentlige og private sykehus responderer likt eller ulikt på insentiver under ISF. Studien viser at private, ikke-kommersielle sykehus har spesialisert seg i et fåtall DRGer og generelt har kortere liggetid og ventetid enn offentlige sykehus. I den grad de private sykehusene spesialiserer seg i de mest profitable DRGene, kan dette skape problemer for lønnsomheten til offentlige sykehus.

En forutsetning for at fritt sykehusvalg skal stimulere til økt konkurranse mellom sykehusene, er at pasientene er mobile. Avhandlingen viser at fritt sykehusvalg har gitt økt pasientmobilitet. Sannsynligheten for å velge et annet sykehus enn det lokale øker med ventetidsdifferansen mellom disse, mens økt geografisk avstand reduserer mobiliteten.

Personalia:
Afsaneh Bjorvatn er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Hun jobber som forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.01.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "The challenge of making policy recommendations from theoretical and empirical evaluations of health care reforms"
Sted: Auditoriet, Ulrikke Pihls Hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.01.2012, kl. 13.15, Auditoriet, Ulrikke Pihls Hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
A. Bjorvatn, tlf: 55 95 97 70, epost: bjorvatn@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.