Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Oppsiktsvekkende høyt støvnivå i sementfabrikker i Etiopia

Zeyede Kebde Zeleke   

Zeyede Kebde Zeleke disputerer fredag 4.november 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Respiratory health among cement workers in Ethiopia “.

Sement er det produktet som er mest brukt i bygg- og anleggsbransjen på verdensbasis. Sementstøv gir irritasjon i luftveiene. Det er imidlertid usikkert om produksjon eller håndtering av sement kan gi varige luftveisplager. Denne avhandlingen viser nedsatt lungefunksjon hos arbeidstakere i sementfabrikker allerede etter et år med slikt arbeid.
Dette betyr at sementstøv er mer skadelig for lungene enn tidligere antatt.

Avhandlingen viser ekstremt høye nivåer av støv i luft målt i arbeidsmiljøet i sementproduksjonen i fabrikker i Etiopia. Gjennomsnittlig støvnivå i produksjonen til en fabrikk var 38.6 mg/m3, mens normen for støv i luft på arbeidsplassen er 10 mg/m3 i mange land. Støvnivået var spesielt høyt blant de som gjorde rent i sementfabrikkene, med et gjennomsnittsnivå for disse arbeidstakerne på 549 mg/m3 i en fabrikk og 153 mg/m3 i en annen.

Studiet viser at arbeidstakere med høyt støvnivå har mer luftveisplager enn arbeidstakere som ikke utsettes for støv i løpet av dagen. De blir for eksempel tyngre i pusten og nyser mer. Arbeidstakere med høyt støvnivå får høyere forekomst av luftveissymptomer enn lavt eksponerte, og får for eksempel mer hoste. Videre får de redusert lungefunksjon etter støveksponering. Funnene gir støtte til hypotesen om at man kan utvikle KOLS av å arbeide i sementindustrien. Det bør umiddelbart innføres tiltak for å redusere støvnivået i fabrikker med så høy eksponering som målt i denne avhandlingen, noe ledelsen i fabrikkene er blitt gjort oppmerksom på. Tiltak er i ferd med å bli utført.

Avhandlingen er basert på undersøkelser i tre sementfabrikker. I den ene fabrikken ble 60 ansatte intervjuet i 2005 om luftveissymptomer den aktuelle dagen, og 50 støvmålinger ble utført. I de to andre fabrikkene ble 127 ansatte undersøkt to ganger, i 2009 og 2010. De ble intervjuet om varige luftveisplager, lungefunksjonen deres ble undersøkt og 262 støvmålinger ble utført i arbeidsmiljøet.

Personalia:
Zeyede Kebde Zeleke er født i Etiopia i 1976. Han er utdannet ved Gondar University og Jimma University i Etiopia, og tok mastergrad ved Universitetet i Bergen i 2006. Han har arbeidet som universitetslærer ved Haramaya University, Etiopia 2006-2008. Siden 2008 har han vært stipendiat ved Arbeids og miljømedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag og Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.11.2011, kl. 14.30. Oppgitt emne: "Impact of occupational exposure on the prevalence of COPD in the general population"
Sted: Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 2

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.11.2011, kl. 11.00, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 2

Kontaktpersoner:
Zeyede Kebede Zeleke, tlf. 40977310, epost: zeyede.zeleke@student.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.