Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Overlevelse og ressursbruk i nordisk intensivmedisin

Kristian Strand   

Kristian Strand disputerer fredag 11. februar 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Severity of illness and short-term outcomes in Scandinavian intensive care medicine”

Intensivmedisin er behandling av pasienter med livstruende svikt av kroppens organer. Behandlingen er svært ressurskrevende og det er behov for kontinuerlig evaluering av resultater og ressursbruk. Antallet pasienter som dør før utskrivelse fra sykehus og lengden av intensivoppholdene er sentrale resultatmål. Da pasientgruppen er svært sammensatt, er det behov for egne skåringssystemer for å risikojustere behandlingsresultatene.

I to studier ved intensivavdelingene ved Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssjukehus ble skåringssystemene SAPS II og SAPS 3 evaluert. Begge systemene anslo betydelig høyere risiko for død når de ble brukt på norske intensivpasienter. Det var tilfredsstillende samsvar mellom skåringene foretatt av deltagende leger ved bruk av begge systemene, etter at disse hadde gjennomgått strukturert opplæring.

I en tredje studie ble data fra 53 000 innleggelser ved intensivavdelinger i Norge, Sverige og Finland sammenstilt i en database og analysert. Dødeligheten var lav sammenlignet med internasjonale data. For de pasientene som døde var intensivoppholdene relativt korte.

Studien avdekket imidlertid interessante forskjeller i ressursbruk mellom landene i denne gruppen pasienter. Blant de pasientene som ikke overlevde ble det funnet lengre intensivopphold i Norge, og pasienter over 80 år hadde betydelig kortere behandlingstid enn andre aldersgrupper. Ressursbruken hos pasienter som ikke overlever er interessant å studere, da denne kan reflektere lokale etiske, religiøse og juridiske avveininger.

Avhandlingen viser at nordisk intensivmedisin er preget av høy alvorlighet, men at dødeligheten er forholdsvis lav og intensivoppholdene korte sammenlignet med andre land. Tilgjengelige skåringssystemer bør derfor modifiseres ved hjelp av data fra nordiske intensivpasienter.

Personalia:
Kristian Strand (f. 1972) er født i Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000. Etter spesialistutdannelse ved Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssjukehus ble han godkjent spesialist i anestesiologi i 2008. I perioden 2008-2010 var han ansatt som forsker ved Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Han er nå ansatt som overlege ved Anestesiavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Seksjon for anestesi og intensivmedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.02.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: ”Evidence based fluid resuscitation in severe sepsis, endpoints and fluid choices?”
Sted: Aulaen 2.etg, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.02.2011, kl. 10:30, Aulaen 2.etg, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Kristian Strand, tlf: 97196396, epost: stkr@sus.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.