Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Innleie av sykepleiervikarer i sykehus

Christine Jacobsen Skjælaaen   

Christine Jacobsen Skjælaaen disputerer fredag 10.06.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Innleie av sykepleiere i sykehus. Fra nødløsning til akseptert vikarpraksis”.

Norske sykehus begynte med sykepleieinnleie som en midlertidig og ofte uønsket problemløsning i en vanskelig bemanningssituasjon. Tross stor motstand og skepsis, var flere sykehusledere nysgjerrige på hvorvidt vikarbyråbransjen kunne forsyne dem med sårt tiltrengt arbeidskraft. Det ble raskt klart at bransjen skaffet sykepleiere raskt og effektivt, og at byråsykepleiere var dyktige fagfolk. Slike oppdagelser gjorde det mulig å definere sykepleieinnleie som en nyttig og faglig god vikarordning. Hva ordningen kostet i kroner og øre, var av mindre betydning for innleievirksomhetene. Senere skulle imidlertid økonomiske forhold bli viktigere i vurderingen av sykepleieinnleie og sykepleiebemanning generelt.

I dag er det drøyt 10 år siden norske sykehus fikk anledning til å leie inn sykepleiere, som følge av en lovendring. I sitt doktorgradsarbeid beskriver og analyserer Skjælaaen på hvilke måter innleieordningen ble innført, tatt i bruk, videreutviklet og legitimert av aktørene ved et større sykehus. Studien er i hovedsak forankret i kvalitative intervjuer med sykepleieleiere, administrativt personell og øvrige ansatte ved ulike sykehusavdelinger. Det er foretatt intervjuer i 2003, 2005 og 2006. Et sentralt funn er at det over tid ble viktigere for de sykehusansatte å forankre bemanningspolitikken i både faglige og økonomiske forhold. Et annet; at sykepleieinnleie utviklet seg til å bli en vanlig praksis i sykehuset.

Arbeidet gir i tillegg innsikt i hvordan et utvalg aktører i sykehussektorens arbeidsmarked, responderte på og bidro til fremveksten av et marked for sykepleieleie. Det fremgår blant annet at Norsk Sykepleierforbund, som kjempet imot lovliggjøringen av sykepleieleie, etter hvert brukte den nye markedsdannelsen som en strategisk brekkstang i kampen om bedre lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere i offentlig sektor.

Personalia:
Christine Jacobsen Skjælaaen (f. 1974) er født og oppvokst i Bergen. Hun fullførte hovedfag i sosiologi (cand.polit.) ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2000. I perioden juli 2002 – mars 2008 var hun ansatt som stipendiat ved Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF). Som doktorgradsstudent har Skjælaaen vært tilknyttet Sosiologisk institutt, UiB. Siden april 2008 har hun arbeidet som personalrådgiver i Bergen kommune.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.06.2011, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”Institusjonalisering eller av-institusjonalisering av vikarmodellen? Drøft hvorvidt vikarmodellen i sykehussektoren (dvs. innleie av sykepleier til sykehus gjennom vikarbyråer) er blitt til en "institusjonalisert standard" i norsk sykehussektor - og vil forbli det, eller om dette er en modell som nå står for fall og som dermed kan komme til å bli av-institusjonalisert”.
Sted: Lite auditorium i SV-bygget, (Lauritz Meltzers Hus), UiB, Fosswinckelsgate 6.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2011, kl. 13:15, Lite auditorium i SV-bygget, (Lauritz Meltzers Hus), UiB, Fosswinckelsgate 6.

Kontaktpersoner:
Christine Jacobsen Skjælaaen, tlf.nr.: 93 23 20 06, epost: cskjal@broadpark.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.