Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Bronkoskopi av kreftsuspekte lungeforandringer

Kjetil Roth   

Kjetil Roth disputerer fredag 4. november 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Bronchoscopy of lesions suspicious of malignancy: Predictors of a higher diagnostic yield, the optimal combination of sampling techniques, and evaluation of endobronchial ultrasound with a rotating miniprobe”.

Når det påvises forandringer på lungene ved røntgenundersøkelse eller CT-undersøkelse må dette undersøkes videre for å avgjøre om det kan være kreftforandringer. Ved bronkoskopi inspiseres luftveiene innvendig og det er mulighet for å ta prøver med biopsitang, børste, finnålsaspirasjon eller skyllevæske. Avhandling består i 3 artikler som omhandler ulike metoder for å komme frem til endelig diagnose ved bronkoskopi.

Den første artikkelen viser at treffprosenten ved bronkoskopi ved Haukeland Universitetssykehus av kreft i lungene var høy (77 %) når forandringene var synlige ved bronkoskopi. Treffprosenten var lav (17 %) i de tilfellene der forandringene ikke var synlige ved bronkoskopi. Økt størrelse tilsa økt treffprosent. Den andre artikkelen viser at for bronkoskopisk synlige lesjoner var biopsi, børste og finnålsaspirasjon den mest økonomiske kombinasjonen.

Den siste artikkelen baseres på en egen studie (Haukeland Universitetssykehus og Ålesund sykehus) som så på nytten av å bruke en ultralydprobe via bronkoskopet for å lokalisere ikke-synlige forandringer. Halvparten av pasientene ble undersøkt med en liten, tynn ultralydprobe i en hylse gjennom bronkoskopets arbeidskanal. Hvis forandringen ble identifisert med ultralyd, ble proben fjernet og prøvetakingen kunne skje gjennom hylsen. Den andre halvparten ble undersøkt uten bruk av ultralydproben. Treffprosenten ved ikke-synlig forandringer var 40 % totalt i studien, men det var ingen tilleggsnytte av ultralyd. Vanskelighetsgrad bestemt ut fra CT av lungene hadde godt samsvar med treffprosenten. For lesjoner som ikke var synlige bronkoskopisk var biopsi og børste den mest kostnadseffektive kombinasjonen.

Avhandlingen gir en anbefaling av hvilke prøvetakingsmetoder som bør brukes for bronkoskopisk synlige og ikke-synlige lesjoner. Ultralydprobe gav ingen tilleggsnytte i denne studien. Videre forskning er nødvendig for å vise hvordan treffprosenten for vanskelig tilgjengelige lesjoner kan økes.

Personalia:
Kjetil Roth er oppvokst på Flisneset (Ålesund) og i Etiopia. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1997 og har siden arbeidet ved Volda sykehus, Helse Møre og Romsdal, Ålesund sykehus og Haukeland Universitetssykehus. Kjetil Roth er spesialist i indremedisin og under spesialisering i lungesykdommer. Hovedveileder har vært MD/PhD Jon Hardie, biveileder MD/PhD Tomas Eagan. MD Alf Henrik Andreassen og MD Friedemann Leh var samarbeidspartnere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.11.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: ”Lung cancer screening”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.11.2011, kl. 10.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Kjetil Roth, tlf. 47284318, epost: Kjetil.roth@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.