Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Fjerning av organiske miljøgifter i fiskemel og fiskeolje

Åge Oterhals   

Åge Oterhals disputerer 7. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Decontamination of persistent organic pollutants in fishmeal and fish oil. Process optimization and modeling".

Persistente organiske miljøgifter (POPs) er fettløselige forbindelser som brytes sent ned i naturen og konsentreres i næringskjeden. Giftstoffene kan spres over store avstander og utgjør en fare for miljø og helse. POPs omfatter sprøytemidler brukt mot insekt- og soppangrep i jordbruket (pesticider), industrielle kjemikalier og biprodukter. Fiskemel og fiskeolje er noen av de viktigste kildene til miljøgifter i fôr og næringsmidler. Fisk fanget i enkelte havområder inneholder høye nivå av POPs og kan etter prosessering til fiskemel og fiskeolje gi produkter med miljøgifter over gjeldende grenseverdier. For å møte disse industrielle og økonomiske utfordringene er det et behov for å utvikle kostnadseffektiv renseteknologi.

Oterhals har i sitt arbeid studert prosesser som kan anvendes for å fjerne dioksiner, polyklorerte bifenyler (PCB) og bromerte flammehemmere. Organiske miljø¬gifter er fettløselige. Effektiv rensing av fiskemel kan kun oppnås ved å ekstrahere fettet ved bruk av organiske løsemidler som heksan eller isopropanol. En ny miljøvennlig prosess basert på bruk av soyaolje som ekstraksjonsmiddel er testet og vist å være like effektiv som bruk av løsemidler. Fjerning av miljøgifter i fiskeolje er undersøkt ved bruk av aktivt kull adsorpsjon og molekylærdestillasjon. Prosessbetingelser som påvirker rense-effekten er studert og det er etablert modeller for reduksjon av miljøgiftene. Aktivt kull fjerner effektivt dioksiner, i mindre grad PCB, men ikke bromerte flammehemmere. Mekanismer som kan forklare denne forskjellen er studert ved bruk av molekylære simuleringsmodeller. Molekylær-destillasjon gir høy renseeffekt, men fjerner også ønskede næringsstoffer som vitaminer og kolesterol. Reduksjonen er lavere enn for miljøgiftene og det er vist at over 80% av disse næringsstoffene kan beholdes i en renset olje. Arbeidet til Oterhals har bidratt til å øke den generelle forståelsen for muligheter og begrensninger ved bruk av alternative industrielle renseprosesser.

Personalia:
Åge Oterhals (f. 1958) er utdannet sivilingeniør innen kjemi og bioteknologi ved NTH i Trondheim i 1982. Han har mange års erfaring innen industriell og anvendt forskning ved Institutt for marin biokjemi, NTH (1983), Collett-Marwell Hauge AS (1983-85), SINTEF Kjemi (1985-88), SSF (1988-2002), Fiskeriforskning (2002-07) og Nofima (2008-). Han har siden 2007 arbeidet med doktorgraden ved Nofima og Institutt for fysikk og teknologi med prof. Bjørn Kvamme og prof. Ragnar Nortvedt som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.09.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: Har det vært liv på Mars?
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.10.2011, kl. 10.15, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Åge Oterhals, tlf. 55 50 12 74, epost: aage.oterhals@nofima.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.