Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Tannråte blant tolv år gamle skolebarn i Sudan

Nazik Mostafa Nurelhuda   

Nazik Mostafa Nurelhuda disputerer 26. januar 2011 for ph.d-graden ved Det medisinsk- odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Aspects of dental caries in Sudanese schoolchildren”

For å kunne planlegge et godt tannhelsetilbud er en avhengig av troverdig informasjon om forekomst av tannsykdommer og behandlingsbehov i regionen. Forebygging av tannråte (karies) kan redusere barnas plager og helsevesenets kostnader. En vet lite om tannhelsesituasjonen blant Sudanske skolebarn.

Sudan har gjennom de siste 10 år - til tross for ustabilitet og krig i deler av landet – opplevd en generell velstandsøkning. Målsetningen med studien har vært å kartlegge forekomst og fordeling av karies og tannhelserelatert livskvalitet blant skolebarn i Khartoum State. Nurelhuda har studert faktorer som kan predikere karieserfaring og i hvilken grad dette påvirke livskvaliteten. Studiene vurderer ikke-biologiske og biologiske determinanter.

Avhandlingen bygger på en skolebasert gruppert clusterundersøkelse blant 1109 skolebarn fra 58 private og offentlige skoler. Elevlistene var delt i utvalg etter kjønn og skolesektor. Data ble samlet inn ved hjelp av kliniske undersøkelser etter retningslinjer beskrevet av Verdens Helseorganisasjon og strukturerte intervju. I tillegg ble spyttprøver samlet inn fra 140 av barna og deretter analysert.

Forekomsten av karies blant 12-årige skolebarn var generelt lav mens gruppen av barn med ubehandlet karies var stor (31 prosent). 24 prosent av barna hadde også hull i sine permanente tenner. Barn i privatskoler hadde signifikant mer karies enn barn i offentlige skoler. Analysene viste at høy sosioøkonomisk status er en risikofaktor for å få hull i tennene, og for å rapportere redusert tannhelselivskvalitet blant barn i offentlige skoler. Resultatene støtter hypotesen om at hyppig inntak av sukkerrike snacks/ drikker er assosiert med hull i tennene.

Personalia:
Nazik Mustafa Nurelhuda er født i Dubai, De forente arabiske emirater i 1979. Hun studerte odontologi ved Universitetet i Khartoum, Sudan og var ferdig utdannet i 2002. Nazik M Nurelhuda innehar en MFDRCSI (Membership in the Faculty of Dental Surgery with the Royal College of Surgeons of Ireland) siden 2009. Nurelhuda har siden 2006 vært doktorgradsstudent knyttet til Institutt for Klinisk Odontologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.01.2011, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Oral Health in a global perspective”
Sted: Auditorium 1 Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.01.2011, kl. 10:15, Auditorium 2 BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Nazik Mostafa Nurelhuda,, epost: nazik.nurelhuda@ok.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.