Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Fortsatt høy barnedødelighet i Uganda

Victoria Nankabirwa   

Victoria Nankabirwa disputerer 24. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Child health in a Ugandan cohort: Studies on survival, vaccination and malaria”.

Hvert år dør ca. 8 millioner barn under 5 år i verden. Av dem bor 16 i lav- og middelinntektsland. Ca. 3 millioner av disse dør i første levemåned, de fleste i første leveuke. Anslagene er meget høye, men også unøyaktige, fordi vi ikke har god nok registrering av fødsler og dødsfall, særlig i de første levedagene, i mange av disse landene.

I denne studien fulgte man 835 gravide kvinner i Mbale i østre Uganda, og registrerte dødfødte barn og dødsfall frem til ett års alder, samtidig som man registrerte ammemønstre, vaksinering og tilskudd av vitamin A. Alle disse er viktige faktorer for barns helse og overlevelsesmuligheter.

Studien viste at 19 av 1000 graviditeter endte med et dødfødt barn. Av 1000 levende fødte barn døde 22 allerede den første uken, og i alt døde 33 før de fylte ett år. Barn som ble født på helseinstitusjoner hadde mindre risiko for å dø like før eller under fødselen eller i første leveuke, enn de som ble født hjemme. Særlig gjaldt dette førstegangsfødende. Blant flergangsfødende mødre var risikoen for slike såkalte perinatale dødsfall høyere blant dem som tidligere hadde mistet et barn under fødselen, enn blant de som ikke hadde erfart slike barnedødsfall. Alle de perinatale dødsfallene forekom hos barn av mødre som ikke sov under myggnett for å beskytte seg mot malaria. Det var ingen dødsfall blant de som brukte myggnett.

Ca. halvparten av barna var fullvaksinert ved seks måneders alder. Barn til mødre med minst 8 års skolegang hadde 50 % større sjanse til å være fullvaksinert ved seks måneder, enn barn til mødre som kun hadde barneskoleutdanning. Barna til mødre som fødte på helseinstitusjon hadde også større sjanse for å bli fullvaksinert, sammenlignet med barna til dem som fødte hjemme.

Ca. 11 % av barna hadde malariaparasitter i blodet. Det forekom oftere hos barn som ikke hadde fått vitamin A tilskudd enn hos dem som hadde fått tilskudd.

Med dette bakteppet, men også på bakgrunn av annen kunnskap, er det behov for å øke andelen av mødre som føder på fødestue eller sykehus, som bruker myggnett, som fullvaksinerer barna, og som bidrar til at barna deres får vitamin A tilskudd. Det er også viktig med bedre registrering av fødsler og dødsfall for å kunne måle effektene av forskjellige tiltak for å øke barns overlevelsessjanse.

Personalia:
Victoria Nankabirwa er født i Uganda og tok sin legeutdanning ved Makerere Universitet i hovedstaden Kamapla. Hun har en master i folkehelse fra Brac Universitet i Bangladesh. Siden 2007 har hun arbeidet i PROMISE-EBF prosjektet i Mbale og fortsatt som doktorgradskandidat ved Senter for Internasjonal helse ved Universitetet i Bergen (UiB) med Prof. Thorkild Tylleskär (UiB), Prof. James K Tumwine (Makerere) og Prof. Halvor Sommerfelt (UiB) som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.10.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: How to improve identification and monitoring of risk factors for perinatal and infant mortality in Uganda?
Sted: Auditorium B 302, sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.10.2011, kl. 12.15, Auditorium B 302, sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Victoria Nankabirwa, epost: nankabirwav@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.