Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Tiltak for flere helsearbeidere til landsbygda i Tanzania

Michael Aloyce Munga   

Michael Aloyce Munga disputerer fredag 04.02.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

“The unequal distribution of health workers in Tanzania: Its magnitude, causes and remedies”.

Avhandlingen drøfter hvordan enda flere helsearbeidere kan motiveres til å jobbe på landsbygda i Tanzania, et land hvor de fleste menneskene fortsatt bor i rurale strøk. Munga viser at skjevfordelingen av leger og sykepleiere er svært stor i favør av urbane strøk. Munga problematiserer også måten man vanligvis måler skjevfordeling av helsearbeidere og argumenterer for at et slikt mål bør ta hensyn til at sykdomsbyrden ikke er jevnt fordelt i landet. Blant annet er barnedødeligheten størst i rurale strøk, mens HIV/AIDS er mer utbredt i byene.

Den enkelte kommune er ansvarlig for å rekruttere helsepersonell. Munga viser at denne ordningen fremmer en mer effektiv rekruttering av lavere utdannet personell som kan rekrutteres lokalt. Samtidig synes ordningen å svekke de minst ressurssterke kommunenes muligheter for å tiltrekke seg høyt kvalifisert helsepersonell. En kombinert løsning, der sentrale myndigheter yter en viss assistanse i rekrutteringen av høyt kvalifiserte helsearbeidere, synes derfor å være en bedre ordning.

I avhandlingen drøfter Munga også effekten av ulike insentivordninger for å motivere sykepleiere til å søke jobb i rurale strøk. Økt lønn, gratis bolig og bedre muligheter til videreutdanning er mulige tiltak som stilles opp mot hverandre. Munga viser at lønnstillegget må være svært stort for å ha like stor effekt som de andre tiltakene. Videreutdanning viser seg å være en svært attraktiv insentivordning. Munga viser også at man kan klare seg med svakere, og dermed billigere, insentivordninger for å tiltrekke seg sykepleiere som selv er oppvokst på landsbygda. En mer bevisst rekruttering av studenter fra de områdene som mangler helsepersonell synes derfor som en god strategi.

Personalia:
Michael Aloyce Munga (f. 1970) er fra Tanzania, og har en master i Public Health fra Unversity of Cape Town. Han er ansatt som seniorforsker ved the National Institute for Medical Research (NIMR) i Tanzania. Munga har vært ph.d.-kandidat ved Det medisinsk-odontologiske fakultet siden 2006, og ph.d.-prosjektet har vært utført under veildedning av seniorforsker Ottar Mæstad ved Christian Michelsens Institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.01.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Migration of health care workers in sub-Saharan Africa - regional and international tendencies, trends and implications"
Sted: Auditorium 4 BB-bygget Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.02.2011, kl. 11:30, Auditorium 4 BB-bygget Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Michael Munga, tlf: 45117447
e post: michaelmunga@yahoo.com eller Michael.Munga@cih.uib.no

Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.