Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Psykologi på nye veier eller på avveier?

Ole Jacob Madsen   

Ole Jacob Madsen disputerer tirsdag 20.12.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Unfolding of the Therapeutic. The Cultural Influence of Psychology in Contemporary Society”.

Psykologi siver ut i hverdagslivet og inn i dagligspråket som aldri før. Naturen er blitt en kilde til mental helse. Verdensøkonomien dreier seg dypest sett om psykologi. Gudstro er ikke lenger et spørsmål om frelse, men om psykisk helse. Ondskap og ideologi erstattes av psykiatrisk terminologi. Madsens avhandling viser at Norge i likhet med land som USA og Storbritannia domineres av en psykologisk verdensanskuelse: den terapeutiske etos. Denne kulturelle påvirkningen er av stor prinsipiell betydning. Ikke minst for enkeltmenneskets syn på seg selv og samfunnet, der psykologien naturlig innbyr til individuelle forklaringsmodeller.

Den første delstudien er en teoretisk gjennomgang av «psykologisering» som begrep og fenomen der konklusjonen er at mennesket i dag ikke kan forstå seg selv eller omverden utenom psykologiske begreper. Den andre delstudien er en kvalitativ innholdsanalyse av de norske damebladene KK og Tara hvor resultatene avslører en relativ høy forekomst av terapeutiske motiv present i subjektenes selvpresentasjon i tråd med kultursosiologen Eva Illouz sin forskning. Den tredje delstudien er en teoretisk utprøving av religionssosiologen Philip Rieff sin tese om et moralsk skifte fra den kristne til den terapeutiske kultur med utgangspunkt i Gudstjenestereformen 2004-2011 i Den norske kirke, der man har forsøkt å finne en balanse mellom tradisjonen og Bibelen som autoritetskilder og nyere tids autentisitetskrav blant de søkende sjeler. Den fjerde delstudien drøfter psykologprofesjonens ansvarsforhold for psykologien i vid forstand som praktiseres av andre enn psykologer, med utgangspunkt i psykologen George A. Miller. Konklusjonen er at den etiske bevisstheten om hvordan psykologi preger samfunnet på godt og ondt i dag er utdatert og underutviklet.

Personalia:
Ole Jacob Madsen (f. 1978) er født og oppvokst i Moss. Han tok profesjonsstudiet i psykologi (2000—2005) og filosofi hovedfag (2002—2006) ved Universitetet i Bergen. Fra 2007 til 2008 jobbet han som psykolog i Øygarden PPT. I årene 2008—2011 var han stipendiat ved Senter for vitenskapsteori, UiB. Madsen er medredaktør for boken Markedets fremtid. Kapitalismen i krise? (Cappelen Akademisk Forlag, 2010) og forfatter av boken Den terapeutiske kultur (Universitetsforlaget, 2010). Han bor nå i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.12.2011, kl. 9.15. Oppgitt emne: ”Kritisk psykologi – røtter og framtid.”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole (Sydnesplassen 9)

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.12.2011, kl. 10.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole (Sydnesplassen 9)

Kontaktpersoner:
Ole Jacob Madsen, epost: ole.madsen@svt.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.