Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Partnerskapsformasjonen mellom Verdensbanken og Uganda

Jon Harald Sande Lie   

Jon Harald Sande Lie disputerer fredag 27. mai for ph.d.-graden i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Developmentality. An ethnography of the new aid architecture and the formation of the World Bank–Uganda partnership”.

Gjennom en analyse av den nye utviklingsarkitekturen kartlegger avhandlingen hvordan ’utvikling’ virker slik dette kommer til uttrykk i partnerskapsrelasjonen mellom Verdensbanken og Uganda.

Avhandlingen kombinerer en diskursiv og aktørorientert tilnærming til utviklingsfeltet. Ved å vektlegge praksis viser avhandlingen hvordan donors makt ikke kun ligger i økonomiske avhengighetsforhold, men like mye i asymmetriske kunnskapsprosesser og evnen til å definere de strukturelle rammene for og innholdet i partnerskapsrelasjonen. Gjennom å fokusere på Verdensbankens gode styresett og statsbygningsagendaer, viser studien at muligheten til å fylle disse begrepene med mening utgjør en kilde til makt.

Lie utvikler begrepet ’developmentality’ for å beskrive og analysere transnasjonale kunnskaps- og maktformasjoner innen utviklingssektoren. Han griper fatt i et paradoks ved den nye utviklingsarkitekturen. Mens den formelle orden vektlegger eierskap og lokal deltagelse i policyprosessene, så viser avhandlingen til en praksis der Verdensbanken opprettholder kontroll gjennom sin evne til å forme – og derigjennom begrense – den frihet og det handlingsrom mottageren er blitt tildelt gjennom den nye utviklingsarkitekturen. Developmentality viser til en indirekte makt muliggjort ved å gi mottakeren en begrenset frihet, hvor opplevelsen av frihet er avhengig av hvorvidt mottagerens egne valg reflekterer donorens.

Således viser avhandlingen til endringer i de sosiale kreftene som opererer i utviklingens navn og at dette representerer en ny fase for postkolonial statsformasjon. Som en del av partnerskapsformasjonen er eksterne aktører ikke bare delaktige i statsdannelser, men også involvert i deres indre anliggender. Mens Verdensbanken har som mål å styrke klientstaten og dens suverenitet, viser avhandlingen at hvordan dette gjøres faktisk bidrar til å underminere mottagerens suverenitet og mulighet for selvbestemmelse.

Personalia:
Jon Harald Sande Lie (f. 1977) er født og oppvokst i Larvik. Han avla embetseksamen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, i 2004. Som stipendiat ved UiB har Lie vært tilknyttet forskningsprogrammet ’Challenging the state’ ved Institutt for sosialantropologi. Lie arbeider i dag som forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.05.2011, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Politics and state-making in Uganda"
Sted: : Lite Auditorium, Lauritz Meltzers Hus, 2. etasje, Fosswinckelsgt. 6, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2011, kl. 10:15, , Lite Auditorium, Lauritz Meltzers Hus, 2. etasje, Fosswinckelsgt. 6, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Kontaktpersoner:
Jon Harald Sande Lie, tlf: 91316061,, epost: jon.lie@nupi.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.