Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Kronisk utmattelsessyndrom og fysisk aktivitet

Lillebeth Larun   

Lillebeth Larun disputerer torsdag 29. September 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Kronisk utmattelsessyndrom. Kunnskap, aktivitet og utfordringer.

Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic Fatigue Syndrome - CFS) er en alvorlig sykdom med komplekse symptomer fra nervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet hvor årsaksmekanismene fortsatt er uavklarte. Kjernesymptomet er en karakteristisk utmattelse utløst av mental eller fysisk anstrengelse, ledsaget av ulike tilleggssymptomer. Tilstanden innebærer et betydelig funksjonstap.

Avhandlingen systematiserer og utvikler det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget om erfaringer og effekt av fysisk aktivitet og andre utfordringer i møte med CFS og består av tre deler. En syntese av 20 empiriske, kvalitative studier sammenfatter pasienters og legers erfaringer og holdninger i møte med CFS. I en fokusgruppestudie undersøkte vi betingelser for positive erfaringer og effekter av negative erfaringer ved fysisk aktivitet hos pasienter med CFS. En systematisk oversikt med syv randomiserte kontrollerte studier (totalt 403 deltakere) vurderer effekten av treningsbehandling for CFS-pasienter for utmattelse, helserelatert livskvalitet og smerte.

Den systematiske oversikten av kvalitative studier viste hvordan CFS-pasienters identitet kan bli utfordret når det stilles spørsmål rundt årsak og symptomer. Økt kunnskap om tilstanden, avstand til de som ikke tror på dem og det å lære mer om egne fysiske og mentale grenser kan bidra til mestring. Fokusgruppestudien demonstrerte at deltakerne ikke var negative til fysisk aktivitet, men at aktiviteten måtte være tilpasset og tilrettelagt for å oppleves som nyttig og god. Studien viste også at egenkontroll, kroppskunnskap og valgfri fysisk aktivitet kombinert med veiledning og råd fra helsepersonell er vesentlig. Analysen av effektstudiene viste at treningsbehandling kan redusere utmattelse hos pasienter med CFS, men at effekten er usikker for smerte og helserelatert livskvalitet.

Konklusjonen blir at tilpasset treningsbehandling kan oppleves positivt og kan ha positiv effekt på utmattelse hos pasienter med CFS. Treningen bør være egenstyrt og lystbetont.

Personalia:
Lillebeth Larun har vært ph.d.-kandidat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Det medisinsk- odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni helse med Kirsti Malterud som veileder. Larun er utdannet Mensendieck fysioterapeut, har en mastergrad i folkehelsevitenskap og har fra 2002 vært ansatt på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hun utarbeider metodevurderinger og systematiske oversikter og underviser og veileder i forskningsmetoder, kunnskapsbasert praksis og systematiske oversikter.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.09.2011, kl. 10.45. Oppgitt emne: “Tverrfaglig utredning av Medisinsk Uforklarlige Plager og Sykdommer - konsekvenser for behandling.”
Sted: Bygg for biologiske basalfag, auditorium 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.09.2011, kl. 12.15, Bygg for biologiske basalfag, auditorium 1

Kontaktpersoner:
Lillebeth Larun, epost: ela@nokc.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.