Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Styring gjennom nettverk i norske byregioner

Ann Karin Tennås Holmen   

Ann Karin Tennås Holmen disputerer fredag 14. oktober 2011 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Styring gjennom nettverk: koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner”.

Holmen tar for seg byregionen som ny arena for politikkutforming. I byregionen møtes ulike aktører som representerer både offentlige og private interesser for å løse sammensatte problemer. Arenaen omtales i avhandlingen som styring gjennom nettverk (styringsnettverk). Styring gjennom nettverk reiser prinsipielle problemstillinger om hvorvidt dette er en ønsket utvikling. Hovedspørsmålet som stilles i avhandlingen er hvilken betydning utviklingen av styringsnettverk kan ha for effektiv og demokratisk samfunnsstyring.

Holmen har studert politikkutformingsprosesser i tre norske byregioner. I Stavanger og Bergen er det utviklingen av en regional næringsplan som følges gjennom casestudier, mens i Tromsø følges søknadsprosessen om å bli norsk søknadskandidat som arrangør av vinter-OL i 2018. Alle de tre prosessene representerte sentrale utviklingsstrategier med betydning for byene og byregionen. Prosessene hadde som mål å skape effektive løsninger gjennom felles strategier, men var samtidig avhengig av at strategiene ble forankret og oppfattet som legitim i byregionen.

På bakgrunn av funnene argumenterer Holmen for at styringsnettverk er nyttige arenaer og nyttige styringsverktøy i politikkutviklingsprosesser som krysser administrative og institusjonelle grenser. Holmen påpeker at offentlige myndigheter har et ansvar i å sørge for tilstrekkelig ressurser for at styringsnettverket kan innfri krav om demokratisk legitimitet. Holmen argumenterer videre for viktigheten av en kontinuerlig evaluering av styringsnettverkene og en fleksibel koordinering som ivaretar nettverkmedlemmenes autonomi. Klare og forutsigbare rammer for ansvarliggjøring mellom de byregionale styringsnettverk og de demokratiske institusjonene er videre grunnleggende for legitimitet. Gjennom disse mekanismene kan de byregionale styringsnettverkenes roller og oppgaver vokse og gradvis institusjonaliseres som supplerende funksjoner til de tradisjonelle representative styringsinstitusjoner.

Personalia:
Holmen (født 1976), oppvokst i Vadsø og cand.polit. fra ILP ved Universitetet i Tromsø 2001. Siden da har hun arbeidet som forsker ved NORUT i Tromsø (1 år) og IRIS i Stavanger (9 år). Avhandlingsarbeidet er en del av forskningsprosjektet ”Det nye regionale Norge”, finansiert gjennom DEMOSREG-programmet i Norges Forskningsråd. Under arbeidet med doktorgradsprosjektet har Holmen også vært knyttet til Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.10.2011, kl. 15.15. Oppgitt emne: ”På hvilke måter kan trekk ved kommunale og/eller regionale kontekster bidra til variasjoner i styringsnettverkets virkemåte?”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gt 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.10.2011, kl. 10.15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gt 1.

Kontaktpersoner:
Ann Karin Tennås Holmen: 90583880, epost: ann.k.holmen@iris.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.