Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Russisk statsformasjon og kosakker i Kaukasus

Hege Toje   

Hege Toje disputerer fredag 29. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Governing mobilities. State formation in and beyond a Cossack settlement in the North Western Caucasus”.

Avhandlingen kartlegger historiske dynamikker mellom russiske statsprosesser og sosiokulturelle og romlige avgrensninger i utviklingen av statlig territorium og mobilitet.

Toje introduserer begrepet ”mobilitetssystem” for å undersøke utviklingen av statlig rom. Analysen ser nærmere på etableringer av institusjoner og byråkratiske systemer, som militærtjeneste, som effektuerer sosial og geografisk mobilitet. Det tas utgangspunkt i kosakkenes historiske endring fra mannsdominerte smågrupper som opererte som handelsfolk, jegere, leiesoldater og pirater på steppene utenfor statlige grenser, til å bli et kjernesymbol for Russland og militær makt. Denne transformasjonen muliggjøres gjennom at kosakkenes levevei blir uløselig knyttet til militærtjeneste for alle kosakker og deres sønner.

I motsetning til statsstudier som fokuserer på maktprosesser i det politiske sentrum analyseres statsformasjon fra en territoriell periferi av det russiske imperium, området som i dag utgjør den sørrussiske regionen Krasnodar kraj. Regionen ble erobret så sent som i 1864 og kolonialiseringen foregikk gjennom å bosette Kuban-kosakker. Ved etableringen av et kommunistisk statssystem mistet kosakkene sine særfordeler med rettigheter til jord og vann, og ble også utsatt for forfølgelse og deportasjon. Etter Sovjetunionens fall opplevde denne regionen en etnopolitisk mobilisering blant ulike grupper, blant dem kosakkene. Videre figurerer kosakker sterkt i både regional og nasjonal politisk retorikk. De siste tjue årene har kosakkorganisasjoner bygd ut en lang rekke institusjonelle strukturer som langt på vei gjeninnfører kosakkenes kontrakt med den russiske stat med hensyn til bevoktning av territorium og befolkning. Feltarbeid er foretatt i en kosakkbosetting i Krasnodar kraj og det empiriske materialet omfatter familiebiografier og livshistorier, samt case-studier relatert til nåtidig kosakkpolitikk, privatiseringsprosesser, rituelle praksiser, helse, utdanning og arbeid.

Personalia:
Hege Toje er født i 1972 og er oppvokst på Byremo og i Drøbak. Hun avla embetseksamen ved det samfunnsvitenskaplige fakultet i 2003. Toje er stipendiat på Institutt for sosialantropologi ved UiB, hvor hun har vært tilknyttet forskningsprogrammet ”Challenging the State” (CHATS). Hun har bakgrunn fra blant annet studier i russisk språk og sosialantropologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.04.2011, kl. 15.15. Oppgitt emne: “Personhood, Community and the State on Post-Soviet Peripheries”.
Sted: Lite Auditorium, Lauritz Meltzers hus, 2 etasje, Fosswinckelsgate 6, det Samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.04.2011, kl. 10.15, Lite Auditorium, Lauritz Meltzers hus, 2 etasje, Fosswinckelsgate 6, det Samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Hege Toje, epost: hege.toje@sosantr.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.