Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Helserelatert livskvalitet og smerter hos barn og ungdom

Kristin Haraldstad   

Kristin Haraldstad disputerer 21. juni 2011 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Health-related quality of life and pain in children and adolescents - the Norwegian KIDSCREEN study.”

Haraldstad har undersøkt helse-relatert livskvalitet og smerter hos barn og ungdom i alderen 8-18 år.
Resultatene fra denne studien viser at alderen 16-18 år er en sårbar fase i barns oppvekst, og barna i denne aldersgruppen rapporterer om lavere livskvalitet enn de yngre barna. Jentene sliter mest, og rapporterer i gjennomsnitt lavere livskvalitet enn gutter. Videre viser resultatene at det å oppleve smerter, bli mobbet og ha et negativt kroppsbilde påvirker barns/unges livskvalitet. Kroppsbilde ser ut til å ha størst betydning for variasjon i livskvaliteten. Overraskende nok viser studien ingen sammenheng mellom BMI og livskvalitet.

Mange barn og ungdom opplever smerter. Unge jenter mellom 16 og 18 år er den gruppen som har mest smerter. 7 av 10 jenter i denne aldersgruppen har hatt smerter de siste 3 mnd. Over halvparten av disse jentene har kroniske eller vedvarende smerter (av lengre varighet enn 3mnd). Hodepine er den vanligste smerten både for jenter og gutter, etterfulgt av magesmerter, rygg- og nakkesmerter. Smerter påvirker dagliglivet og fører til søvnproblemer, fravær fra skole og fra fritidsaktiviteter. Studien viste også at det er lite samsvar mellom barnas og foreldres vurdering av barnas smerter, noe som kan tyde på at foreldre i liten grad er klar over barnas plager.

Avhandlingen ble gjennomført som en del av en større studie, det europeiske KIDSCREEN prosjektet som er et prosjekt i forlengelsen av EUs rammeprogram ”Quality of Life and Management of Living Resources.” I den norske delen av prosjektet deltok 1238 barn samt deres foreldre.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført på 20 skoler i Østlandsområdet. KIDSCREEN spørreskjema ble oversatt til norsk og testet psykometrisk, og er dermed gjort tilgjengelig for bruk i Norge. Også et smerteskjema for barn (LPQ), ble oversatt og testet for norske forhold.

Personalia:
Kristin Haraldstad er født i Kristiansand i 1963. Hun er utdannet sykepleier i 1986 og Cand. Polit i Psykologi i 2001. Haraldstad har arbeidet ved Det Norske Radiumhospital og som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Sykepleierutdanning siden 2000. Som stipendiat har Haraldstad vært knyttet til Institutt for Samfunnsmedisinske fag, UiB, og er nå tilsatt ved Universitet i Agder, Fakultet for Helse og Idrett.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Hvordan anvende reliable og valide helserelaterte livskvalitetsinstrumenter i det forebyggende helsearbeidet for barn og unge? Fordeler og begrensninger”
Sted: Auditorium 1, BB-bygget Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2011, kl. 10.30, Auditorium 1, BB-bygget Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Kristin Haraldstad tlf 90577898 , epost: Kristin.Haraldstad@uia.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.