Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Dannelse av blodkar og spredning ved prostatakreft

Karsten Gravdal   

Karsten Gravdal disputerer onsdag 28. september 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Angiogenesis and Epithelial-Mesenchymal Transition in Prostate Cancer”

Prostatakreft er etter hudkreft den vanligste kreftformen blant menn i vestlige land, og er etter lungekreft hyppigste årsak til kreftrelatert død. De fleste oppdages med kreft i tidlig stadium grunnet blodprøvetakning med PSA og da er prognosen oftest god. Noen svulster er mer aggressive.

Kreftsvulster er avhengige av nydannede blodkar for å vokse, og i studien presenteres en helt ny måte å måle dette på. Høy karvekst var assosiert med redusert pasientoverlevelse.

Internasjonalt forskes det på å finne effektiv behandling rettet mot karvekst. Målet er at slik behandling skal bremse vekst av svulster og spredning av sykdommen samt vekst av dattersvulster, siden disse trinnene i kreftutvikling er avhengig av karvekst. På sikt kan den nye metoden få nytteverdi i kartlegging av pasienter egnet for terapi rettet mot karvekst.

For å invadere og spre seg i kroppen, løsner kreftcellene fra hverandre, endrer form og blir bevegelige, blant annet ved endringer i overflatemolekyler. Studien viser at slike endringer var relatert til dårligere prognose. For å oppnå økt bevegelighet ser kreftcellene ut til å gjenbruke deler av et celleprogram som også styrer normal cellevandring i fosterlivet. I studien kartlegges molekylære faktorer som regulerer gen-uttrykket bak slike cellevandringer i prostatakreft, og forekomst av disse var assosiert med dårligere prognose blant pasientene. Funnene tyder også på at slik cellevandring er samordnet med økt karvekst.

Studien har gitt økt kunnskap om molekylære forandringer ved kreft i prostata. På sikt kan dette få betydning for målrettet behandling av denne pasientgruppen.

Avhandlingen er basert på 4 studier, hvorav 3 er publisert i internasjonalt anerkjente tidskrifter. Den siste studien er presentert som et manuskript.

Personalia:
Karsten Gravdal (f. 1968) er født og oppvokst i Bergen. Han er utdannet medisiner (cand. med.) fra Universitetet i Bergen i 1993. Etter dette har han jobbet 7 år i allmennpraksis og siste 10 år ved avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus, de siste årene som overlege. Han har vært stipendiat ved Gades institutt knyttet til samme avdeling i perioden 2006-2009 under veiledning av professor Lars A. Akslen og overlege Ole J. Halvorsen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.09.2011, kl. 09. Oppgitt emne: "Prognostiske faktorer ved Ca. Prostatae".
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.09.2011, kl. 10.30, Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Karsten Gravdal, tlf 55 972594, epost: karsten.gravdal@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.