Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Ernæring, helseråd og vekst hos småbarn i Uganda

Lars Thore Fadnes   

Lars Thore Fadnes disputerer fredag 3.juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Counselling, child growth and feeding of children in Uganda in the era of HIV: Contexts and consequences”

Til tross for en gradvis reduksjon i dødsfall blant barn, dør hvert år 8 millioner barn før de fyller 5 år. Flere tiltak kan redusere barnedødeligheten, og beregninger tyder på at tiltak som fremmer fullamming fram til 6 måneders alder kan redusere barnedødelighet med 8 prosent. Fullamming i 6 måneder anbefales nå av Verdens helseorganisasjon (WHO), men det er etterlyst flere studier som belyser hvordan barn vokser når fullamming fremmes fram til 6 måneders alder.

Lars Thore Fadnes har i sitt doktorgradsarbeid sett på eksisterende ernæringspraksis blant småbarn i Uganda, på helseundervisningen som gis, og hvordan det å fremme 6 måneders fullamming påvirker barns vekst.

Resultatene fra studiene Fadnes har vært involvert i viser at helsearbeidere i Uganda har tallrike utfordringer som mangel på helsearbeidere, utstyr og lokaler, samt sjeldne oppfriskningskurs. Den utstrakte fattigdommen gjorde det i mange tilfeller vanskelig for barna å få et godt og variert kosthold. Dette ble enda vanskeligere av at retningslinjene som var aktuelle da studiene ble gjennomført i for liten grad tok hensyn til den stedsspesifikke sitasjonen, de økonomiske faktorene og kulturen. En del av helsearbeiderne hadde også vanskeligheter med å balansere det å forenkle viktige budskap og samtidig gi et budskap som var tilstrekkelig nyansert til ikke å skape forvirring.

Det viste seg også at forsøket med å benytte mor-til-mor rådgivere for å fremme fullamming fram til 6 måneders alder ikke hadde positiv effekt på barnas vekst ved 2 års alder selv om flere i studien praktiserte fullamming. Nærmere halvparten av barna til mødrene som fikk mor-til-mor rådgivning hadde svært lav høyde for alderen. Blant barna til mødrene som ikke fikk mor-til-mor-rådgivning var over en tredel av barna svært lav høyde for alderen. Den ugunstige veksten så ikke ut til å ha sammenheng med amming.

Avhandlingen viser at det er helt sentralt at retningslinjer tar den stedsspesifikke situasjonen og kulturen hos målgruppen i betraktning. Samtidig er det på tide å revurdere hvordan man kan fremme ernæring blant barn i Uganda på en best mulig måte.

Personalia:
Lars Thore Fadnes er utdannet lege fra Universitetet i Bergen. Han har siden 2003/4 vært tilknyttet Senter for internasjonal helse og forskningsgruppen PROMISE-EBF, først som forskerlinjestudent og deretter stipendiat. Fadnes har gjort sitt doktorgradsarbeid i Uganda og Sør Afrika med veiledning fra Ingunn Marie S. Engebretsen, Thorkild Tylleskär og James K. Tumwine. Fadnes har fokusert særlig på ernæring og vekst hos barn i en setting med HIV, samt vaksinasjon i vaksinasjonsprogrammer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: The biological background for the reported beneficial effects of breastfeeding in children, including morbidity, mortality and growth
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2011, kl. 11.00, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Lars Thore Fadnes, tlf: 55 58 85 86, epost: Lars.Fadnes@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.