Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

ADHD - vondt i viljen eller nevrobiologisk forstyrrelse?

Margaretha Dramsdahl   

Margaretha Dramsdahl disputerer fredag 9. desember 2011 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Hjernelateralisering, oppmerksomhet og kognitiv kontroll hos voksne med ADHD.”

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) er en nevropsykiatrisk utviklingsforstyrrelse med symptomer på oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet. Over halvparten av barn med ADHD fortsetter å ha symptomer og funksjonssvikt opp i voksen alder.

Hensikten med avhandlingen er å belyse nevrobiologiske forhold hos voksne med ADHD. En gruppe voksne med ADHD og en gruppe friske forsøkspersoner ble undersøkt med en nevropsykologisk test (dikotisk lytting) for å avklare eventuelle forskjeller i evnen til å behandle språklige lyder, fokusere oppmerksomhet og utøve kognitiv kontroll. Kognitiv kontroll er viljestyrt kontroll over oppmerksomhet og respons under forhold med motstridende signaler. Den samme gruppen ble undersøkt med forskjellige magnet resonans (MR) hjerneavbildningsmetoder med fokus dels på strukturen av den store hjernebjelken (Corpus Callosum) som forbinder de to hjernehalvdeler, dels på Glutamat, en biokjemisk signalsubstans som har stor betydning for både hjernens utvikling og for hjernecellenes interne kommunikasjon.

Avhandlingen konkluderer med at voksne med ADHD synes å ha redusert evne til kognitiv kontroll. De har imidlertid normal evne til å bearbeide språklige lyder, samt til å fokusere oppmerksomheten dersom det ikke er forstyrrelser i omgivelsene. Videre har voksne med ADHD noe redusert forbindelse mellom de to hjernehalvdeler i den bakre del av den store hjernebjelken, og dette kan bidra til deres manglende evne til å utøve kognitiv kontroll. Til sist ble det påvist reduksjon av Glutamat/Kreatin forholdet i venstre, midtfrontale hjerneregion, et område som har stor betydning for kognitiv kontroll.

Avhandlingen indikerer at det er nevrobiologiske endringer i hjernen til voksne med ADHD og understreker viktigheten av tilrettelagte omgivelser. Slik tilrettelegging omhandler høy grad av struktur, skjerming for unødige stimuli og små lærings-/arbeidsmiljøer.

Hovedveileder: Professor dr. med. Kerstin von Plessen, biveiledere: Professor Kenneth Hugdahl og professor Jan Haavik

Personalia:
Margaretha Dramsdahl er cand.med. og spesialist i psykiatri. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi og er godkjent psykoterapiveileder. Hun er ansatt som kvalitetsoverlege i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.12.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: Behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos voksne. Hvordan kan forskning på patologiske forhold i hjernen bidra til utvikling av nye, virksomme behandlingsmåter?
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2011, kl. 10.15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Margaretha Dramsdahl. 95835428, epost: margaretha.dramsdahl@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. FAvhandlingen er tilgjengelig i BORA. or kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.