Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Desentralisert behandling bedrer tuberkuloseomsorgen i Etiopia

Daniel Gemechu Datiko   

Daniel Gemechu Datiko disputerer fredag 4. februar 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Improving Tuberculosis Control in Ethiopia: Performance of TB control programme, community DOTS and its cost-effectiveness”

Tuberkulose er en livstruende sykdom. En tredjedel av verdens befolking er smittet, og antallet nye tilfeller øker spesielt i u-land, på grunn av HIV-infeksjon, fattigdom, medisinresistens og dårlig helsetilbud. Tuberkulose er et av de største folkehelseproblemene i Etiopia. Et godt tuberkuloseprogram er en forutsetning dersom man skal ha håp om å få bukt med problemet.

En av de store utfordringene med å bekjempe tuberkulose er å oppdage i tide de som har aktiv tuberkulose og kan smitte andre personer. Det vanlige er at mennesker med symptomer på tuberkulose selv oppsøker helsepersonell for å bli undersøkt og behandlet. Datiko har i sitt doktorgradsarbeid prøvd ut nye metoder for å bedre tilgangen på behandling for folk som bor på landsbygda i Etiopia. Ved hjelp av helsearbeidere i kommunene (health extension workers) fant man flere tuberkulosepasienter enn ved vanlige tuberkuloseprogram. Behandlingsresultatene er også gode. Spesielt gledelig var det at mange kvinner som før ikke oppsøkte klinikker og sykehus, nå fikk behandling. Datiko viser også at et slikt folkehelseprogram er kostnadseffektivt.

I studien viser Daniel Datiko at det i lokalsamfunn med høy forekomst av HIV også er mange pasienter med både HIV-infeksjon og tuberkulose. Han viser at mange pasienter får tilbakefall etter ferdig behandling, og at dødeligheten hos pasienter som har gjennomgått behandling er høyere enn forventet. Datiko anbefaler derfor at tuberkulosepasienter trenger bedre oppfølgning etter endt behandling.

Avhandlingen bidrar med ny innsikt og forslag til konkrete tiltak for å bedre tuberkulosekontrollen i Etiopia. Etiopiske helsemyndigheter har vedtatt at denne metoden skal innføres i alle landets kommuner.

Personalia:
Daniel Gemechu Datiko er utdannet lege fra Addis Abeba University (1998). Han har siden 2003 ledet det regionale tuberkuloseprogrammet i sør-Etiopia. Fra 2005 har han vært tilknyttet Senter for internasjonal helse som ph.d.-kandidat.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.02.2011, kl. 14:15. Oppgitt emne: "How to integrate operational and implementation research into a national tuberculosis programme?"
Sted: Auditorium 1, BB Bygningen, Haukeland universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.02.2011, kl. 10:15, Auditorium 1, BB Bygningen, Haukeland universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Daniel Gemechu Datiko,, epost: danieljohn42@yahoo.com
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.