Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Kulturkollisjon i jobbintervjuet

Hege Høivik Bye   

Hege Høivik Bye disputerer mandag 24.01.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Self-presentation in job interviews. Individual and cultural differences in applicant self-presentation during job interviews and hiring managers’ evaluations.”

Arbeidsmarkedet i Norge er blitt internasjonalt som en følge av innvandring og aktiv rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. En konsekvens av dette er at ledere og jobbsøkere oftere kommer fra ulike kulturer, noe som åpner for kulturkollisjoner i jobbintervjuet. Dersom mennesker fra ulike kulturer har forskjellige ideer om hvordan det er fordelaktig for jobbsøkere å fremstille seg på intervjuet, hva skyldes disse forskjellene og hvordan kan de påvirke ansettelsesprosessen?

Byes avhandling baserer seg på tre studier. Den første studien fokuserte på hvilke faktorer som kan forklare forskjeller i hvordan søkere fra Ghana, Norge, Tyrkia og Tyskland ønsker å presentere seg selv i jobbintervjuer. Den andre studien undersøkte hvordan norske lederes egenskaper henger sammen med deres vurdering av søkeres måte å presentere seg på. I den tredje studien ble konsekvensene av å presentere seg ”feil” i forhold til norske verdier undersøkt.

Resultatene fra avhandlingen viste at forskjeller i verdier og kommunikasjonsstil i stor grad kunne forklare forskjeller i selvpresentasjon mellom de ghanesiske, norske, tyrkiske og tyske deltakerne. Ledere høyere i organisasjonshierarkiet var positive til at søkere aktivt går inn for å gjøre et godt inntrykk, mens eldre ledere var mer negative enn yngre. Jobbsøkere som presenterte seg på en måte som går på tvers av norske normer og verdier ble vurdert mer negativt. Disse søkerne hadde også vesentlig lavere sannsynlighet for å bli ansatt enn søkere som presenterte seg i tråd med norske normer.

Funnene antyder at godt kvalifiserte utenlandske søkere risikerer å ikke bli ansatt fordi måten de presenterer seg på ikke stemmer overens med norske lederes forventinger. Det er derfor viktig at intervjuere har kjennskap til hvordan jobbsøkeres måte å presentere seg på kan variere med kulturell bakgrunn. For utenlandske søkere kan det være avgjørende å kjenne til norske normer og verdier dersom de skal lykkes i møte med en norsk intervjuer.

Personalia:
Hege Høivik Bye (f. 1981) er oppvokst i Meløy i Nordland. Hun fullførte sin mastergrad i psykologi ved NTNU i 2005. I perioden 2006-2010 var hun stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet var en del av prosjektet ”Rekruttering i flerkulturelle samfunn” finansiert av Norges forskningsråd. Veiledere har vært professor Gro M. Sandal og professor David L. Sam. Hege Høivik Bye jobber i dag som forsker ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.01.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Enhancing the validity of selection procedures for ethnic minority applicants in Norway"
Sted: Auditorium 130, Det psykologiske fakultet, Christies gate 12

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.01.2011, kl. 10:30, Auditorium 130, Det psykologiske fakultet, Christies gate 12

Kontaktpersoner:
Hege Høvik Bye, telefon 55 58 32 17, epost: hege.bye@psysp.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.