Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Hvilken rolle spiller vitenskap for klimaendringene?

Anne Blanchard   

Anne Blanchard disputerer onsdag 21.12 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

‘‘Reflexive interdisciplinarity - Supporting dialogue on the role of science for climate change’’

Klimaendringene er en av vår tids viktigste saker. De utfordrer oss til å revurdere menneskets forhold til naturen og til å ta hensyn til at vi kanskje er i ferd med å endre levevilkårene i vårt eneste habitat, jorden. Klimaendringene er et globalt fenomen som omfatter alle land og alle samfunnsfelt.

Forskningsmiljøene spiller en sentral rolle for samfunnets respons på klimaendringene. Gitt det enorme omfanget forskning som har blitt gjort på klimaendringer over hele verden, må vi kunne svare på spørsmålet om hvordan vi på en best mulig måte kan sammenfatte klimaforskningen slik at den fungere som et nyttig kunnskapsgrunnlag når politiske beslutninger knyttet til klimaspørsmål skal tas.

Et begrep som er blitt fremhevet i forsøket på å svare på dette spørsmålet er tverrfaglighet. Forskere fra ulike disipliner samarbeider for å få et mer helhetlig bilde av komplekse fenomener, som klimaendring ved å dele tilnærmingsmetoder, verktøy og data. På et internasjonalt nivå finner vi mange klynger av tverrfaglige klimaforskningsgrupper. Denne doktoravhandlingen har fokusert på en slik gruppe i Paris.

Den franske klimaforskningsgruppen fant at tverrfaglig samarbeid ikke er så enkelt å få til å fungere. Å få kommunikasjonen mellom ulike vitenskapelige ”kulturer” til å fungere uten samtidig å miste sin faglige identitet, maktbalanseproblematikk og praktiske spørsmål knyttet til tid og ressurser, er noen av utfordringene forskere i tverrfaglige prosjekt møter. I avhandlingen undersøker Blanchard i hvilken grad en ”refleksiv” holdning - det å være bevisst ens antagelser, interesser og preferanser - bidrar til implementering av tverrfaglighet.

I studien prøver Blanchard ut refleksive verktøy som ”avtaler” mellom forskerne om hva tverrfaglighet skulle innebære og ”loggbøker” der de kan skrive ned personlige refleksjoner omkring tverrfaglige prosesser. Betydningen av dialog mellom naturvitere og samfunnsvitere og beslutningstagerne for å gjøre kunnskapen anvendbar, blir også understreket i avhandlingen.

Personalia:
Anne Blanchard (1985) er født i Tyskland, men er fransk. Etter en grad i geovitenskap (2003-2006), fullførte hun sin mastergrad i økologisk økonomi (2006-2008). Anne gjennomførte sin ph.d.-grad (2008-2011) gjennom en utveksling mellom Universitetet i Versailles (Frankrike) og Universitetet i Bergen. Hun er nå tilsatt ved Senter for vitenskapsteori (UiB) på et forskningsprosjekt om risiko knyttet til olje/fiskproblematikken i Lofoten.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.12.2011, kl. 9.15. Oppgitt emne: ‘‘Opportunities and obstacles related to transdisciplinary climate change research: critical lessons from interdisciplinary collaborations’’
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole (Sydnesplassen 9)

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.12.2011, kl. 10.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole (Sydnesplassen 9)

Kontaktpersoner:
Anne Blanchard, Tlf: 55 58 21 47, epost: anne.blanchard@svt.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.