Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

En ukjent mikroskopisk verden på tareblader

Mia Bengtsson   

Mia Bengtsson disputerer onsdag 23. mars 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Bacterial biofilms on the kelp Laminaria hyperborea"

Store områder langs Norskekysten er dekket av undersjøiske skoger bestående av stortare (Laminaria hyperborea). Disse skogene er viktige økosystemer, med et stort artsmangfold av smådyr, fisk og alger. Det synlige livet i tareskogen har i en årrekke vært gjenstand for biologisk forskning, blant annet fordi det har betydning for sårbare fiskebestander. Mindre kjent er det usynlige mikrobielle livet i tareskogen, som omfatter bakterier som lever på overflaten av taren. Slike bakteriesamfunn er svært viktige i omsetningen av biomasse i økosystemet, da de kan bryte ned tarestoffer som andre organismer ikke evner å fordøye. Bakteriene blir omsider selv mat til smådyr, og kan på denne måten danne et grunnlag for store deler av næringskjeden i tareskogen.

Det er en stor utfordring å studere bakterier utelukkende ved bruk av klassiske metoder basert på mikroskopi og dyrking. Bengtsson har derfor i dette doktorgradsarbeidet tatt i bruk et utvalg moderne metoder som baserer seg på bakterienes arvestoff, DNA. Med disse metodene har hun vist at tareoverflater er begrodde av bakteriesamfunn med en enorm diversitet. Tusenvis av forskjellige typer bakterier lever på tareblader, og sammensetningen varierer med årstid, lokalitet og alder på tarebladet. De fleste bakteriene viste seg å tilhøre planctomycetes, som er en spennende, men relativt lite kjent bakteriegruppe.

Flere bakterier fra tareoverflaten ble isolert og dyrket på laboratoriet. Blant disse var det noen som kunne bryte ned forskjellige tarestoffer, og dermed være viktige i omsetningen av biomasse i tareskogen. Målinger av bakterienes vekstrater på tareoverflater viste at diversiteten hos bakteriesamfunnet påvirket bakterienes samlede produktivitet, noe som tyder på at sammensetningen av bakteriesamfunnet påvirker hvor raskt tarebiomasse omsettes i økosystemet.

Dette arbeidet er det første som beskriver bakteriesamfunn knyttet til en viktig tareskogsdannende art. Det gir et viktig fundament til å forstå den mikrobielle økologien i tareskog og reiser flere nye spørsmål om bakterienes symbiotiske roller og påvirkning på marine økosystemer.

Personalia:
Mia Bengtsson er født og oppvokst i Stockholm, Sverige, der hun også begynte sine studier i biologi ved Stockholms Universitet. I 2005 flyttet hun til Oslo, og studerte marin biologi ved Universitet i Oslo. Der fattet hun interesse for de viktige tareskogene langs Norskekysten. I 2006 fikk hun mulighet til å studere de vestlandske tareskogene nærmere da hun startet sitt doktorstudium ved Universitetet i Bergen under veiledning av Kjersti Sjøtun og Lise Øvreås.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.02.2011, kl. 10:15. Oppgitt emne: Coordinated collective behavior in prokaryotes - "Bacterial inter-call"
Sted: Seminarrom K1, Biobyggene

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.03.2011, kl. 13:15, Stort auditorium på Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Kontaktpersoner:
Mia Bengtsson, tel: 97413634, epost: mia.bengtsson@bio.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.