Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Tilrettelegging for IT-brukere som IT-utviklere

Paul Gordon Austrem   

Paul Austrem disputerer fredag den 18.mars 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

The EUREQA Approach: A Method and Tool for Leveraging Design Patterns in End-User Development

Med den stadige utviklingen av teknologi, spesielt mobil teknologi, vil arbeidsmønstre og IT-behovene til brukere endre seg. Ved innføring av ny teknologi og programvare er det viktig hvorvidt brukere sin domenekunnskap blir tatt med i utviklingsarbeidet. Et problem er det store gapet mellom en bruker sin kunnskap og verdensforståelse og verktøyene som brukes til å utvikle IT-løsninger. Utgangspunktet for arbeidet til Austrem var «hvordan kan dette reduseres»?

I sitt doktorgradsarbeid har Austrem utviklet et verktøy; EUREQA, som tar utgangspunkt i bruk av designmønstre som grunnleggende byggeklosser. Et designmønster er en kvalitetssikret løsning på en vanlig problemstilling innenfor programvareutvikling. I tillegg abstraherer et designmønster vekk tekniske detaljer til fordel for beskrivelser basert på metaforer vi kjenner fra hverdagen. Austrem sitt verktøy lar brukere komponere systemmodeller ved sette sammen flere designmønstre. Brukere kan navngi modellelementer med navn som reflekterer deres domenekunnskap.

Verktøyet ble evaluert i tre studier i kontrollerte omgivelser. Austrem delte deltagere inn i to grupper basert på deres kompetansenivå og tidligere erfaring med programvareutvikling. Deltagerne ble bedt om å bruke verktøyet til å løse en gitt problemstilling. Funnene viser at deltagerne mestret verktøyet med kun små forskjeller mellom kvaliteten på løsningene til de to gruppene. Austrem fant også at brukere som benyttet EUREQA var bedre i stand til å løse problemstillingen enn brukere som benyttet tilsvarende verktøy uten støtte for designmønstre. Arbeidet viser at designmønstre kan være en nyttig tilnærming for å la brukere av IT-systemer få delta som utviklere av IT-systemer.

Personalia:
Paul Gordon Austrem (f. 1981) er født i Oslo og oppvokst i Kongsberg. Han fullførte sin Bachelor of Science i Information Systems ved NITH Oslo i 2003 og sin Master of Science i Software Engineering ved University of Sunderland, Storbritannia i 2004. I perioden 2005 til 2006 jobbet han som programvareutvikler i industrien. Fra 2006 til 2010 arbeidet Austrem som stipendiat ved institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.03.2011, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Challenges, opportunities, and future outlook of design patterns to support end-user development"
Sted: Lite Auditorium i Lauritz Meltzers Hus, Fosswinckels gate 6, 5007 Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.03.2011, kl. 10:15, Lite Auditorium i Lauritz Meltzers Hus, Fosswinckels gate 6, 5007 Bergen

Kontaktpersoner:
Paul Austrem, tlf. 95146874, epost: paul.austrem@infomedia.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.