Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Feminine rom og kvinnekroppens grenser

Sigrun Åsebø   

Cand.philol. Sigrun Åsebø disputerer fredag 8. april 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Femininitetens rom og kvinnekroppens grenser. Å lese kunstens historie med A K Dolven og Mari Slaattelid.

Avhandlingen er en nærlesning av A K Dolven og Mari Slaattelids kunstprosjekter fra et feministisk ståsted. Hvordan forstås ”kvinnespørsmål” i dag? Kan poststrukturalistisk kjønnsteori ha politisk effekt?

Avhandlingens første kapitler presenterer kunstprosjekter, sirkler inn feministiske problemstillinger, og problematiserer kritikeres forståelse av feministiske problemstillinger. Et fellestrekk ved norsk kunstdebatt er opprettholdelse av et tradisjonelt skille mellom kjønnsproblematikk og kunst. Kjønn ses som et kunsteksternt politisk og sosialt problem, eller avpolitiseres og gjøres postmoderne estetisk lek.

Åsebø argumenterer imidlertid for at Dolven og Slaattelid viser hvordan kjønnsforskjell er en integrert del av kunstbegrepet. Prosjektene leses med utgangspunkt i Griselda Pollocks formulering av feminisme som innskrivninger i det feminine, og som eksempler på blikk fra et annet sted og som utforskning av identitetsstrukturer innenfor kulturen; betydningsmessige rom kunsthistorikere sjelden utforsker.

Avhandlingens siste kapitler fokuserer på hvordan Dolven og Slaattelid griper inn i kvinneakt og landskap som visuelle tradisjoner. Parafrasene over kvinneakt og landskap, og arbeid med kroppens grensesoner utfordrer kulturens tradisjonelle skille mellom kultur/ natur, ånd/ kropp, maskulinitet/ femininitet, og dekonstruerer illusjonen om den ville naturen som en ubesudlet og jomfruelig kropp som trer fram for kunstnerens blikk.

Avhandlingen argumenterer for at den ambivalente posisjonen av kjærlighet og melankoli kunstnerne inntar overfor kunstens historie, bærer med seg nye formuleringer av visuell lyst og åpner potensielle nye rom for en ”kvinnelig” betrakter.

Personalia:
Sigrun Åsebø (f. 1972) er oppvokst i Flekkefjord. Hun tok hovedfag i kunsthistorie ved UiB i 1999. Åsebø var 1999-2002 ansatt som faglig koordinator ved UiB, og i 2003 som universitetslektor ved NTNU. 2004-2009 var hun stipendiat i kunsthistorie ved UiB, og hadde i løpet av avhandlingsperioden et forskningsopphold i Paris.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.04.2011, kl. 16:15. Oppgitt emne: Remediering og gjenfortolkning av landskapssjangren i norsk og internasjonal samtidskunst.
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.04.2011, kl.09.00 , Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Sigrun Åsebø, epost: Sigrun.Asebo@lle.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.