Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Mobbere og mobbeofre har svært ulike kjennetegn

Mona Elin Solberg   

Mona E. Solberg disputerer tirsdag 21. desember 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Self-reported bullying and victimisation at school: Prevalence, overlap and psychosocial adjustment.”

I doktorgradsarbeidet sitt undersøker Solberg hvordan mobbing kan måles i empiriske undersøkelser og hvor strenge kriteriene bør være for at elever skal kunne klassifiseres som mobbere eller mobbeofre. En nedre grense på ”2 -3 ganger i måneden” peker seg ut som det mest fornuftige alternativet. Ved å bruke dette kriteriet finner Solberg at mobbere og ofre har svært ulike kjennetegn. Elever som blir utsatt for mobbing har angst, depressive tendenser og dårlig selvbilde. De rapporterer også at de føler seg utenfor blant jevnaldrende. Men på en rekke andre områder har mobbeofrene mye til felles med elever som ikke er innblandet i mobbing: De er empatiske overfor andre og atferden på skolen er verken aggressiv eller generelt regelbrytende.

Bildet som mobberne i grunnskolen tegner av seg selv er derimot svært annerledes. Sammenlignet med mobbeofre og elever som ikke er innblandet i mobbing på skolen er mobberne i langt sterkere grad preget av regelbrytende atferd. Mobbergruppen kjennetegnes også av hyperaktivitet og opposisjonell atferd overfor foreldre. Særlig blant gutter kan det regelbrytende atferdsmønsteret også inkludere rusmiddel. De typiske mobberne er i liten grad kjennetegnet av angst eller dårlig selvbilde. De føler seg heller ikke utenfor blant jevnaldrende. På disse områdene er de nokså lik elever som ikke er innblandet i mobbing.

Avhandlingen viser at flesteparten av de elevene som er innblandet i mobbing er enten bare mobber eller bare offer. I tillegg er det en relativt liten gruppe elever som rapporterer at de både er mobber og offer på skolen. Datagrunnlaget er store datasett som er blitt samlet inn i forbindelse med innføringen av ”Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd” i norske grunnskoler. Det viser også at kombinasjonen mobber og offer er mer vanlig på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet og at det store flertallet av disse elevene er gutter. Både i tiltaksarbeid og i forskningssammenheng er det viktig at denne elevgruppen får større oppmerksomhet.

Personalia:
Mona E. Solberg er høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, Samfunnsfagseksjonen. Hun er cand.polit. (1980) med hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Under doktorgradsarbeidet har Solberg vært tilknyttet HEMIL-senteret, Det Psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Uni Helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.12.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Changes in bullying problems across age: what are they and what might drive them?"
Sted: Psykologisk fakultet, Christiesgt. 12, Auditorium 130 (1. etg.)

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.12.2010, kl. 10:15, Psykologisk fakultet, Christiesgt. 12, Auditorium 130 (1. etg.).

Kontaktpersoner:
Mona E. Solberg, tlf. 55 58 98 96, epost: mona.solberg@psyhp.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.