Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Hvordan påvirkes vi av årstidene?

Nicolas Melchior Frederic Øyane   
Nicolas Melchior Frederic Øyane disputerer den 10. september 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Seasonal Changes in mood and behaviour in the general population - associations with mood, sleep and health risk factors.»

Befolkningsundersøkelser har vist at de fleste menneskers humør og atferd påvirkes av årstidene, og depresjon er ofte vanligere om vinteren enn sommeren i vestlige land. Vinterdepresjon ble beskrevet for 25 år siden, og betegner tilbakevendende depresjon som sammenfaller med en bestemt årstid.

Vi har i denne studien målt årstidsvariasjoner i humør og atferd (heretter kalt årstidsvariasjoner) hos innbyggere i Hordaland og sett på sammenhenger med demografiske parametre, angst, depresjon, søvn og generelle helserisikofaktorer. Studien er en del av Helseundersøkelsen i Hordaland, hvor alle innbyggerne mellom 40-44 år bosatt i Hordaland ble inviterte til å delta. Årstidsvariasjoner ble målt ved at deltakerne skulle angi hvor mye søvnlengde, humør, vekt, tiltakslyst, sosiale aktiviteter og appetitt varierte med årstidene.

Uttalte årstidsvariasjoner var hyppigere hos kvinner, personer med lav utdannelse, lav inntekt og hos enslige. Symptomer på både angst og depresjon var mer vanlig hele året hos personer med høy grad av årstidsvariasjoner sammenlignet med andre. Ulike typer søvnvansker var også mer vanlig hos personer med uttalte årstidsvariasjoner. Vi fant også en sammenheng mellom uttalte årstidsvariasjoner, overvekt, høyt midjemål og ugunstige kolesterolverdier.

Vi fant at flere kjennetegn hos personer med uttalte årstidsvariasjoner skilte seg fra det som er beskrevet ved vinterdepresjon. Årstidsvariasjoner er i seg selv ingen sykdom, men et normalfenomen som er tilstede hos de aller fleste i større eller mindre grad. Våre funn synes å støtte opp under en allerede foreslått teori om at uttalte årstidsvariasjoner er et eget personlighetstrekk, som kan resultere i tilbakevendende depresjoner hos personer som samtidig er sårbare for depresjon.

Personalia:
Nicolas Øyane er født i Bergen i 1979. Han fullførte cand.med.-utdanningen ved Universitetet i Bergen i 2004, og har vært tilknyttet Institutt for samfunnsmedisinske fag ved det Medisinsk-odontologiske fakultet og Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer ved Haukeland Universitetssykehus. Veileder har vært professor Bjørn Bjorvatn, som også er senterleder ved Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer. Nicolas Øyane driver idag en allmennpraksis i Os kommune utenfor Bergen, og jobber også som terapeut ved Bergen Søvnsenter.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.09.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Årstidsvariasjon i somatisk sykelighet, sykdomsforløp og død."
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.09.2010, kl. 10:30, Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Nicolas Øyane, epost: nicolas.oyane@gmail.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.