Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Rom for opposisjon i Afrikas partistater?

Aslak Jangård Orre   
Aslak Jangård Orre disputerer torsdag 6. mai 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Entrenching the party-state in the multiparty era : Opposition parties, traditional authorities and new councils of local representatives in Angola and Mozambique”.

Orres avhandling bidrar med ny kunnskap om hvordan de styrende partiene i Angola og Mosambik har konsolidert partistatene i flerpartisystemets tidsalder. Funnene sår alvorlig tvil om de styrende partienes demokratiske sinnelag og deres evne til å fremme utvikling til det beste for landenes befolkning. Norske interesser i disse landene – hovedsakelig bistand i Mosambik og oljeindustri i Angola – bør i særlig grad ta inn over seg problemene ved styresettet.

Partiene MPLA i Angola og Frelimo i Mosambik har beholdt makten siden uavhengigheten fra Portugal i 1975, først i eget ettpartisystem, gjennom de lange borgerkrigene, og siden i perioden med liberale forfatninger og valg. Like fullt fortsetter disse partiene dominansen i maktapparatet i stat og samfunn.

Begrepet lokalt politisk rom for opposisjonspartier blir anvendt for å forklare hvordan de styrende partiene har lykkes med å marginalisere opposisjon utenfor hovedstaden og samtidig befeste partistaten som et redskap for landets eliter. Institusjonelle reformer i lokalt styresett – under banner av “desentralisering” – har bidratt til konsolideringen.

Innflytelsesrike lokale høvdinger (tradisjonelle autoriteter) på landsbygda er sentrale elementer i analysen. Disse har blitt lokket eller tvunget inn i roller der de må gå i regjeringspartienes ærend, blant annet ved å forhindre opposisjonspartienes lokale organisering. Mange høvdinger var alliert/sympatiserte med dagens opposisjonspartier under borgerkrigene. At begge partistater nylig har gjenopptatt koloniherrenes tradisjoner for å lønne og knytte høvdingene inn i lokaladministrasjonen blir i stor grad forklart av den partipolitiske nytten dette har for MPLA og Frelimo.

Også nye former for lokal representasjon – for eksempel distriktsråd – har blitt underordnet hensynet til maktkonsolidering. Materialet som legges til grunn for avhandlingen er fremskaffet hovedsakelig gjennom gjentatte feltarbeidsopphold i flere provinser i begge land, over mange år.

Personalia:
Aslak Jangård Orre er oppvokst i Sogn og Fjordane og Tønsberg. Han har studert ved Universitetet i Bergen og ISCTE i Lisboa, og tok sin cand.polit ved Institutt for sammenliknende politikk i 2001. Orre har jobbet som forskningsassistent ved SEFOS - Senter for samfunnsforskning. Siden 2001 har han jobbet som forsker og stipendiat på Chr. Michelsens Institutt, med fagområder knyttet til styresett og korrupsjon, samt demokratisering i det sørlige Afrika.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.05.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: “Problems of categorizing or classifying party systems in Africa”.
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.05.2010, kl. 10:15, Auditoriet på Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Aslak Jangård Orre, telefon 48 17 65 60 / 47 93 80 72, epost: aslak.orre@cmi.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.