Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Fra tradisjonelle riter til motstandsriter

Eria Olowo Onyango   
Eria Olowo Onyango disputerer 7. mai for PhD-graden ved Universitet I Bergen med avhandlingen: “Pastoralists in Violent Defiance of the State: The case of the Karimojong in Northeastern Uganda”.

Avhandlingen er en analyse av vedvarende væpnede konflikter og vold i et av de såkalte ’drylands’-områdene i Øst-Afrika. Ved bruk av etnografi beskriver Onyango hvordan leveveiene til enkelte pastorale grupper i det nordøstlige Kenya har endret seg til nå også å innbefatte bruk av vold. Denne dominerende gruppen i regionen utgjøres av etnisk relaterte grupper som ofte kalles karimojong. Kvegtyveri var historisk sett en sentral, kulturell praksis hos karimojong. Unge menn invaderte andre gruppers områder og ’stjal’ deres dyr. Kvegtyveri tjente både som initiering av unge menn til en sfære av maskulinitet, samt til å styrke gruppens egne flokker av dyr, som ofte var gjort mindre av tørke, sykdom og andre gruppers tyverier.

I løpet av de siste 30 årene har imidlertid angrep og kamper i forbindelse med kvegtyverier eskalert. Dette har tvunget karimojong til å benytte moderne kalasjnikover som ble tilgjengelige i regionen i forbindelse med de mange væpnede konfliktene i regionen. Pastoralistene utnyttet denne ustabiliteten til å anskaffe seg store mengder våpen, noe som pådro dem den ugandiske staten samt FN sin oppmerksomhet. Onyangos funn indikerer at da disse aktørene så trådte inn i området for å intervenere – særlig for å avvæpne grupper – førte dette til økt rivalisering, nye former for vold og flere aktører.

Onyango argumenterer derfor for at selv om de mest synlige aktørene i konflikten er statstilknyttede – som hæren som kjemper mot blant annet væpnede karimojongkrigere – så blir et økende antall aktører trukket inn i konflikten, som politikere, forretningsmenn, massemedia, humanitære organisasjoner og frivillige organisasjoner. En hovedpåstand er derfor at alle statlige forsøk på å avvæpne eller holde nede aktørene ikke bare har feilet, men også forsterket disse gruppenes motstand mot en statlig orden.

Personalia:
Eria Olowo Onyango ble født 5. april 1966 i Uganda og har en bachelorgrad i samfunnsvitenskap fra Makerere University og en M.Phil.-grad i sosialantropologi fra UiB (2002). Han har arbeidet som foreleser ved Dept. of Sociology and Social Anthropology ved Makerere University siden 2002. Fra 2006 til 2009 var han PhD-stipendiat ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.05.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: “The roles of gender and ritual in conflict mediation in the pastoralist communities of the Greater Horn of Africa.”
Sted: Auditoriet på Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2010, kl. 10:15, Auditoriet på Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Eria Olowo Onyango, epost: eria.onyango@sosantr.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.