Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Balansen mellom kvalitet og kvantitet som mål for helsesystemer i utviklingsland

Øystein Evjen Olsen   
Øystein Evjen Olsen disputerer 4. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Barriers to implementing emergency obstetric care in northern Tanzania: balancing quality and quantity”

Manglende ressurser, særlig kvalifisert arbeidskraft og utstyr, beskrives i litteraturen som en av hovedutfordringene til implementering og bruk av helsesystemene i mange fattige land. Hindringer som lang vei til klinikk eller sykehus, høye kostnader, dårlige veier og manglende transport er blant hovedutfordringene.

Denne studien søkte å beskrive sammenhengen mellom implementering og bruk av helsetjenester (kritiske fødselshjelp tjenester) gitt betydelig ressursmangel. Imidlertid hadde studiet en utvidet målsetning ved at den også tok for seg sammenhengen mellom implementeringen og bruken av helsetilbudet i forhold til hvilke overordnete målsetninger som styrer implementeringen av dette tilbudet.

Studien fant ikke overraskende at det var et manglende tilbud av fødselshjelp, både målt i forhold til dekning av tjenestene per befolkning og tilgang og bruk av kvalifisert fødselshjelp. En viktig utfordringer knyttet til disse funnene er at mødrene er kvalitetsbevisste og oppsøker ikke alltid nærmeste klinikk men sykehus og større klinikker som de vet gir et tryggere tilbud. Dette gjør at de får lenger avstand til et tilbud som kan redde liv. Det er ikke mangel på klinikker som er hovedproblemet. Disse klinikkene mangler imidlertid personell og ledere til å gi et tilbud som holder høy nok kvalitet. Det er derfor et hovedfunn i denne avhandlingen at fordeling av kvalitet må gå foran kvantitet.

Personalia:
Øystein Evjen Olsen er lege og helseøkonom. Cand Med Universitetet i Bergen (UiB) i 1994, Cand Mag Sosialøkonomi UiB 1988, og Mastergrad i Health Policy, Planning and Financing fra London School of Hygiene and Tropical Medicine og London School of Economics i 1998.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: "The recently reported sharp decline in worldwide maternal mortality from 1980 - 2008: Implications for policy."
Sted: Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2010, kl. 10:15, Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Øystein Evjen Olsen,, epost: oystein.olsen@cih.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.