Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Krever godt og effektivt lederskap moralske ledere?

Olav Kjellevold Olsen   
Olav Kjellevold Olsen disputerer 20.mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Are good leaders moral leaders? The relationship between effective military operational leadership and morals”

Avhandlingen tar utgangspunkt i to motsetningsfylte syn på forholdet mellom ledelse og moral. Det ene synet ser moral som en forutsetning for godt samspill og effektiv ledelse (”Mor Theresa perspektiv”), mens det andre synet ser manipulering og evne til å utnytte andre som en nødvendig ingrediens i effektiv maktanvendelse og lederskap (”du må knuse egg for å lage omelett – perspektiv”). Avhandlingen er basert på studier av lederskap, moralsk tenkemåte, moralsk motivasjon og moralsk handling i ulike utvalg av militære kadetter ved landets krigsskoler. Disse har blitt testet både i uthvilt og i søvndeprivert tilstand.

Resultatene i avhandlingen viste at militære ledere med høyere grad av moralsk motivasjon og mer moden moralsk rettferdighetstenking utøver et mer inspirerende og godt lederskap enn andre. Resultatene viste videre at en militær leders evne til å fastholde moralsk integritet i pressede situasjoner, selv når dette medfører dels stor personlig ulempe, er positivt relatert til et velfungerende lederskap. Avhandlingen viser også at en militær leders evne til selvstendig og moden rettferdighetstenking blir sterkt svekket ved mangel på søvn, til fordel for en markant økning i en mer rigid regelorientering.

Resultatene fra doktorgraden viser at moral er et viktig element i god operativ ledelse. Anhandlingen gir et bidrag til å forstå hvilke kapasiteter som bør fokuseres i seleksjon og utvikling av ledere, for å gjøre dem rustet til å møte de krevende lederutfordringene som moderne krigføring fører med seg.

Personalia:
Olav Kjellevold Olsen er født på Stord (f. 1968) og har militær utdanningsbakgrunn fra Luftforsvarets befalsskole, Sjøkrigsskolen og Forsvarets russiskutdanning. Han har cand.philol. grad fra Norsk lærerakademi, og har siden 2005 hatt en delt stilling som militær lærer i lederskap ved Sjøkrigsskolen og stipendiat ved UiB. Stipendiaten har vært tilknyttet forskningsgruppen for Operativ psykologi ved Det Psykologiske Fakultet, med professor Jarle Eid som hovedveileder og professor Bjørn Helge Johnsen som bi-veileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.05.2010, kl. 18:15. Oppgitt emne: "The challenge of acquiring moral leaders, a question of training and/or selection?"
Sted: Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.05.2010, kl. 10:15, Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Kontaktpersoner:
Olav Kjellevold Olsen, tlf. 95 21 22 69, epost: olav.olsen@psysp.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.