Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Tuberkulose i Tanzania: oppsporing av sykdom og kostnad for pasienten

Esther Stanslaus Ngadaya   

Esther Stanslaus Ngadaya disputerer fredag 3. desember 2010 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Passive case finding: Diagnostic approaches, cost and delay in TB management in Dar es Salaam and Pwani regions, Tanzania”

En av de store utfordringene i tuberkuloseomsorgen er å oppdage i tide de som har aktiv tuberkulose og som dermed er potensielle smittekilder. Den vanlige strategien er såkalt ”passive case finding”, som betyr at mennesker med symptomer som kan gi mistanke om tuberkulose selv oppsøker helsevesenet for å bli undersøkt og eventuelt diagnostisert med tuberkulose.

Helsearbeidere er lært opp til at ved hoste av lengre varighet enn to uker skal man tenke på muligheten av tuberkulose og foreta testing som kan avklare om pasienten har tuberkulose eller ikke. Denne grensen på to uker er satt fordi kortvarig hoste ofte skyldes andre luftveisinfeksjoner, og fordi man derfor antar at sannsynligheten for tuberkulose er liten ved hoste som varer kortere enn to uker.

I denne studien har Esther Ngadaya sett på pasienter som oppsøkte sykehuspoliklinikker. Alle som rapporterte hoste ble undersøkt, uavhengig av hvor lenge de hadde hostet. Overraskende nok fant hun ingen signifikant forskjell i forekomst av aktiv tuberkulose mellom de som hadde hostet i to uker eller mer og de som hadde hostet i mindre enn to uker, henholdsvis 12,7 prosent og 8,7 prosent i de to gruppene.

Hun så også på kostnadene for pasientene og deres familier. Tuberkulosebehandling er gratis i Tanzania, men det å få diagnosen tuberkulose og å gjennomgå behandling er likevel ikke uten kostnad. Hun fant at det relativt sett er dyrest for de fattigste, som i snitt brukte 80 prosent av familiens samlede månedsinntekt på utgifter relatert til diagnose og behandling, mens for de som ble karakterisert som ”ikke fattige” var tilsvarende andel 30 prosent.

Funnene i denne studien vil kunne ha betydning for hvordan det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Tanzania planlegger tuberkuloseomsorgen i årene framover.

Personalia:
Esther Ngadaya er utdannet lege fra Muhimbili University College of Health Sciences (2002). Hun arbeidet som lege ved Muhimbili University Hospital fram til 2004, da hun ble ansatt som forsker ved National Institute for Medical Research i Tanzania. Fra 2006 har hun vært tilknyttet Senter for internasjonal helse som ph.d.-kandidat.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.12.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: Is it time to move from passive to active case finding in high prevalence HIB/TB areas?
Sted: Stort Auditorium 1, Haukeland universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2010, kl. 10:15, Stort Auditorium 1, Haukeland universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Esther Ngadaya, epost: dr.ngadaya@student.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.