Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Tannhelsetjenesten i lys av HIV epidemien i Sudan

Elwalid Nasir   
Elwalid Nasir disputerer fredag 1. oktober 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Aspects of Oral Health Care Services in the context of HIV and AIDS in the Sudan”.

Avhandlingen fant, ikke overraskende, at fremtidens tannleger hadde utilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter angående behandling av HIV smittede pasienter. En betydelig andel av studentene i Khartoum var uvillige til å behandle HIV smittede i klinisk praksis. Behovet for videre opplæring var betydelig. Studien peker på nødvendigheten av å revidere studieplaner i odontologi både i de private og offentlige universitetene i Khartoum for å styrke studentundervisningen med hensyn til smitterisiko generelt og HIV epidemien spesielt.

Kunnskaper om smitterisiko i tannlegepraksis og holdninger til HIV smittede pasienter forklarte variasjon i bruk av tannhelsetjenester i den generelle voksne befolkningen i Khartoum, i tillegg til sosioøkonomiske forhold og behandlingsbehov. Øket kunnskapsnivå angående HIV og tiltro til tannlegers kompetanse når det gjelder å forebygge smitteoverføring synes å være viktige faktorer som må vektlegges dersom en skal unngå at nedgang i bruk av tannhelsetjenester blir en konsekvens av HIV epidemien i Sudan.

HIV epidemien rammer i dag ca 1.6 % av den generelle voksne befolkningen i Sudan. Forekomsten av HIV smittede forventes å øke i årene fremover. HIV epidemien påvirker kvaliteten på helse- og tannhelsetjenester til tross for at helsepersonell har en yrkesmessige og etiske forpliktelse til å behandle smittede på lik linje med andre pasienter i klinisk praksis. Frykt for smitterisiko i tannlegepraksis, stigmatisering og diskriminerende holdninger blant helsepersonell og i befolkningen generelt bunner ofte i manglende kunnskaper. Dette kan føre til uvilje blant tannleger med hensyn til å behandle HIV smittede pasienter samt utgjøre en barriere mot bruk av tannhelsetjenester i befolkningen generelt.

Målet for avhandlingen var å undersøke tannlegestudenters kunnskaper, ferdigheter, holdninger og behov for videre opplæring mht til HIV epidemien generelt og behandling av HIV smittede pasienter spesielt. En målsetting var også å undersøke og forklare bruk av tannhelsetjenester i befolkningen i lys av HIV epidemien. Datagrunnlaget bestod av spørreskjemaundersøkelser og kliniske tannhelseundersøkelser blant tannlegestudenter og brukere av tannhelsetjenesten.
Prosjektet ble finansiert av Universitetet i Bergen og midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet utgjør en del av forskningssamarbeidet mellom institutt for klinisk odontologi, UiB og University of Science and Technology i Sudan.

Personalia:
Elwalid Nasir er født i Khartoum i 1962 og tok tannlegeeksamen i Romania 1989. Han har diplomgrad i oral kirurgi fra Universitetet i Pretoria, Sør Afrika, 2000 og mastergrad i Dental Public Health fra Universitetet, Western Cape, Sør Afrika, 2002. Han har vært ph.d.-student ved UiB fra 2007.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.09.2010, kl. 14:30. Oppgitt emne: "HIV and AIDS in Africa and Sudan: dental education and future perspectives."
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.10.2010, kl. 10:30, Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Elwalid Nasir, epost: elwalid.nasir@student.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.