Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Virus og lungebetennelse hos barn i utviklingsland

Maria Mathisen   

Maria Mathisen disputerer fredag 12. november 2010, for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Epidemiological and clinical studies of viral pneumonia in young children in Bhaktapur, Nepal.”

Maria Mathisen disputerer på Verdensdagen mot lungebetennelse med sin avhandling om betydningen av virus for lungebetennelse hos nepalske barn. Funnene i avhandlingen belyser viktigheten av luftveisvirus ved nedre luftveisinfeksjon hos barn i et utviklingsland og resultatene kan ha betydning for prioritering av forebyggende tiltak, som for eksempel vaksinasjon.

På verdensbasis er akutte nedre luftveisinfeksjoner som lungebetennelse den viktigste årsaken til sykdom og død hos barn under fem år. Slike nedre luftveisinfeksjoner er ikke bare vanligere hos barn i utviklingsland enn i vår del av verden, men har også ofte et mer alvorlig forløp med større risiko for at barna dør. Man har ikke tilstrekkelig kunnskap om utbredelsen av de mange mikroorganismene som forårsaker nedre luftveisinfeksjon i ulike deler av verden. Særlig er dette lite dokumentert i utviklingsland, hvor det er vanskelig å gjennomføre studier med avanserte laboratoriemetoder.

I studiene som inngår i avhandlingen er det brukt såkalt polymerase kjedereaksjon for viruspåvisning. I en periode på tre år ble forekomsten av syv luftveisvirus undersøkt i sekret fra øvre luftveier. Over to tusen barn inngikk i disse studiene som viser at virus er en vanlig årsak til nedre luftveisinfeksjon hos små barn i Nepal. Respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) var det hyppigst påviste viruset, fulgt av influensa og parainfluensavirus. For RS-virus og influensa så vi et annet sesongmønster i dette sub-tropiske klimaet enn det man ser i tempererte strøk. Videre observerte vi en vinterepidemi med humant metapneumovirus, et relativt nyoppdaget virus som også gir nedre luftveisinfeksjoner. Dette viruset er ikke tidligere påvist i Nepal.

I avhandlingen ble det påvist en sammenheng mellom RS-virus og tegn på alvorlig sykdom. Når vi sammenlignet hyppigheten av luftveisvirus hos barn med nedre luftveisinfeksjon med barn uten tegn på slik sykdom fant vi at alle virusene forekom betydelig sjeldnere hos kontrollene. Dette tyder på at disse luftveisvirusene virkelig forårsaket sykdomsepisoden.

Personalia:
Maria Mathisen er fra Horten og utdannet lege fra Universitetet i Tromsø (1996). Etter turnustjeneste i Narvik og Vestvågøy arbeidet hun ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Fra 2003 har hun vært tilknyttet Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen som stipendiat og gjort feltstudier i Nepal.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.11.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: Childhood mortality of respiratory illness in low income countries: what can be done?
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.11.2010, kl. 10:15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Maria Mathisen, tlf. 55588349, epost: maria.mathisen@cih.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Deler av avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.