Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Presidentsammenbrudd i Latin Amerika

Leiv Marsteintredet   
Leiv Marsteintredet disputerer tprsdag 4. mars 2010 for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Presidential Interruptions in Latin America. Concepts, Causes, and Outcomes”.

Marsteinstredet analyserer regjeringskriser i latinamerikanske presidentstystemer, et fenomen som kalles presidentsammenbrudd. Studien av 14 presidentsammenbrudd i Latin-Amerika i perioden 1980-2005 søker å øke forståelsen for denne nye formen for politisk ustabilitet i regionen, forklare hvorfor presidentsammenbrudd oppstår, og studere konsekvensene av disse hendelsene.

Presidentsammenbrudd er et nytt fenomen i presidentsystemer. I avhandlingen blir disse sammenliknet med regjeringskriser i parlamentariske system, men også med historiske tilfeller av demokratiske sammenbrudd i Latin-Amerika. Avhandlingen finner at presidentsammenbrudd har mange likheter med regjeringskriser i parlamentariske system, blant annet ved at presidentsystemer låner og kopierer parlamentariske prosedyrer som mistillitsforslag, kabinettspørsmål og framskutte nyvalg. Disse er institusjonelle nyvinninger i Latin-Amerika, og i presidentsystemer generelt, som tyder på at sentrale trekk ved presidentsystemer i regionen, er i endring.

De dypereliggende årsakene til presidentsammenbrudd er svært sammensatte, men avhandlingen fokuserer på og finner støtte for, at disse er knyttet til framveksten av nye sosiale bevegelser og partier som mobiliserer på nye politiske skillelinjer. Avhandlingen viser at konsekvensene av presidentsammenbrudd er mindre alvorlige for den demokratiske stabiliteten i regionen enn tidligere analyser har hevdet, men at konsekvensene avhenger av legitimiteten til de prosedyrer som er benyttet for å fjerne presidenten, regimekonteksten og om presidenten fjernes på grunn av en politisk krise, eller på grunn av et lovbrudd.

Personalia:
Leiv Marsteintredet jobber nå som førstelektor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø. CV og publikasjonsliste er tilgjengelig her.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.03.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Weakly Institutionalized democratic regimes in the Andes”
Sted: Auditoriet i U.Pihls hus, ved det Samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.03.2010, kl. 10:15, Auditoriet i U.Pihls hus, ved det Samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Leiv Marsteintredet, tlf: 41 27 11 54, epost: leiv.marsteintredet@isp.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte eller last ned avhandlingen.