Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Jakten på regnet: mongolske gjeteres klimatilpasning

Andrei Florin Marin   

Andrei Marin disputerer tirsdag 9. november 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Chasing the rains: Mongolian pastoralists’ vulnerability and adaptation to climate change in ’the age of the market”

I løpet av det siste tiåret har mongolske gjetere registrert nesten 20 millioner døde dyr. Disse store tapene har ført til stor nød blant gjeterfolk og er en trussel mot levebrødet deres. Dyretapene blir ofte forklart med ekstremværhendelser som tørke, sandstormer og ekstremt kalde vintre. Gjeterne noterer seg at klimaet blir mer variabelt og at ekstreme værhendelser kommer hyppigere. Men effekten økningen i ekstremvær får på dem, kan bare forklares ved at effekten blir forsterket av økonomiske og politiske forhold. Dette er hovedargumentet i avhandlingen. I denne avhandlingen blir disse forholdene analysert på flere geografiske nivåer, lokalt, nasjonalt, globalt.

Studien viser at gjetere har oppdaget betydningsfulle endringer i klimaet sitt. Det viktige sommerregnet faller over mindre og mindre områder, og ofte seinere og mer intenst, i tillegg til at ekstreme værhendelser, som tørke og storm, er vanligere. Disse endringene, viser Marin, har ført til at gjetere i sørlige Mongolia tilpasser seg ved å flytte beitedyra oftere, og lengre fra hjemstedene sine.

Selv om alle gjeterne prøver å bli mer mobile og på tross av uformelle institusjoner som ellers fremmer mobilitet, er denne tilpasningen begrenset av høye kostnader med transport og uforutsigbare inntekter. For å finansiere den økte mobiliteten tar gjeterne store kommersielle lån, med høye renter, som de betaler tilbake etter salg av kasjmir i vårsesongen. Men etter at Mongolia ble med i Verdens handelsorganisasjon (WTO), har salg av mongolsk kasjmir blitt avhengig av globale økonomiske forhold som gjør at prisen varierer kraftig fra år til år. Denne situasjonen er bare én effekt av den mer omfattende politiske globalisering som gjør at mongolske myndigheter fremmer en neoliberal utviklingspolitikk med støtte fra internasjonale institusjoner som Det internasjonale valutafondet (IMF) og Verdensbanken (WB).

Til syvende og sist viser denne studien at for å forstå hva som gjør folk sårbare eller tilpasset til klimaendringer må man analysere den bredere økonomiske, politiske og sosiale konteksten.

Personalia:
Andrei Marin har en master i naturressursforvalting og en bachelor i agroøkologi. Tidligere har han forsket på samiske reineiere i Norge. Forskningsinteressene hans omfatter perspektiver på sårbarhet og tilpasning til klimaendringer, utviklingsstudier og politisk økologi. For tiden jobber han som førsteamanuensis på Institutt for miljø og utviklingsstudier på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Han bor i Ås med sin kone Josie og deres sønn Erik.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.11.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Exploring the interaction between traditional and scientific knowledge among Mongolian pastoralists”
Sted: Sjøfartsmuseet, Haakon Sheteligs plass 15, Auditoriet, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.11.2010, kl. 10:15, Sjøfartsmuseet, Haakon Sheteligs plass 15, Auditoriet, 1. etg

Kontaktpersoner:
Andrei Florin Marin, tlf. 64 96 53 38 (jobb), epost: amarin@umb.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.