Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Hva betyr familien for barns utdanning?

Katrine Vellesen Løken   
Katrine Vellesen Løken disputerer fredag 1.10.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Families and children’s development: economic approaches”

Norge har hatt omfattende reformer som spesielt berører kvinners arbeidstilbud. Denne avhandlingen gir kunnskap om hvordan velferdsreformer i Norge har påvirket barnas utdanning på lang sikt. Registerdata med omfattende informasjon om hele befolkningen over tid, er kombinert med metoder som lar oss evaluere den direkte effekten av reformene.

Hovedfunnene er at vi finner en positiv effekt på barns utdanningsutfall av at mor er mer hjemme i løpet av barnets første leveår, og på barn som har gått i barnehage fra 3-5 års alderen. Vi finner derimot liten effekt av familieinntekt, bortsett fra for familier med veldig lav inntekt.

Avhandlingen består av fem arbeider. Et av arbeidene studerer effekten av mors tid hjemme i løpet av barnets første leveår på barns utdanningsutfall. Vi bruker variasjon i tid hjemme grunnet fødselspermisjonsreformen i Norge i 1977. Vi sammenlikner barn født rett før og rett etter reformen der i gjennomsnitt alt annet er likt. Vi finner at flere barn fullfører videregående hvis mor var mer hjemme i første leveår. Effekten er sterkere for barn av lavere utdannede mødre og der mødre uten reformen hadde tatt lite permisjon.

Et annet arbeid studerer effekten av å gå i barnehage på barns karakterer på ungdomsskolen. Vi bruker variasjon i bruken av barnehage grunnet ulike priser for ulike inntektsgrupper. Det vil si at vi sammenligner familier med omtrent samme inntekt der noen får billigere barnehage enn andre, mens alt annet i gjennomsnitt er likt. Vi finner at å gå i barnehage når barnet er 3-5 år er positivt for karakterene på ungdomsskolen.

Konklusjonen fra avhandlingen er at flere av velferdsstatens reformer, som økt fødselspermisjon og økt barnehagedekning, har vært svært vellykkete når vi måler etter barnas utdanningsutfall.

Personalia:
Katrine Vellesen Løken er samfunnsøkonom med mastergrad fra UiB (2006). Siden 2006 har hun vært doktorgradsstipendiat på institutt for økonomi, UiB. Hun har i denne perioden også vært knyttet til prosjektet ”Families, work and welfare: economic perspectives” med midler fra Norges forskningsråd. Løken er nå ansatt som forsker ved institutt for økonomi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.10.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”Policy implications from the relationship between family income and children's later attainments.”
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.10.2010, kl. 13:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Katrine Vellesen Løken, tlf: 55589231, mob: 41661591, epost: katrine.loken@econ.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.