Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

ALICE-eksperimentet ved CERN

Dag Toppe Larsen   
Dag Toppe Larsen disputerer tirsdag 31. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Monitoring and calibration of the ALICE time projection chamber".

Kvarker og gluoner blir regnet som materiens byggesteiner, men kan ikke eksistere fritt. Ved ordinære, jordiske forhold, er de bundet opp i protoner og nøytroner. Ved ekstreme forhold, med meget høye trykk eller temperaturer, antas individuelle protoner og nøytroner å opphøre å eksistere, og vil gå over i en tilstand, kvark–gluon-plasma (QGP), hvor kvarker og gluoner kan flyte semi-fritt. Slike forhold eksisterte ved universets fødel, "Big Bang", og forsøkes gjenskapt i ALICE-eksperimentet ved CERN LHC.

Dette oppnås ved å la blykjerner kollidere med nesten samme hastighet som lysets mot hverandre. I det resulterende kollisjonspunktet vil trykk og temperatur en meget kort stund være høye nok til at QGP kan eksistere. Når trykk og temperatur synker, vil kvarker og gluoner igjen bli bundet i større partikler. En kollisjon kan danne tusenvis av nye partikler. Det er plassert detektorer rundt kollisjonene, slik at partiklene kan detekteres, og ulike egenskaper ved dem kan bestemmes.

Ved å sammenholde informasjon om de ulike partiklene, er det mulig å si noe om de fysiske prosessene i selve kollisjonspunktet og QGP. Dette krever målinger med meget høy presisjon. For å oppnå dette er det nødvendig med nøyaktig kalibrering av detektorene. En viktig egenskap ved partikkelene er deres "spor" (bane) fra kollisjonspunktet. ALICE benytter et tidsprojeksjonskammer (TPC) som hoveddetektor for sporfinning. En TPC er fyllt med gass, og hurtige partikler som passerer gjennom den vil etterlate seg et spor av ionisert gass. Sporet leses ut elektronisk. Dette er en komplisert detektor som krever et omfattende system for overvåkning og kontroll (DCS). DCS vil også foreta målinger av ulike variable miljøparametre som kan ha innvirkning på målingene, for eksempel trykk og temperatur i TPCen. Disse parametrene vil inngå kalibreringen av detektoren. Oppgaven tar særlig for seg kalibrering og DCS for TPC.

Personalia:
Dag Toppe Larsen ble født i 1980. Han fullførte bachelorgrad i ingeniørfag (data) ved Høgskolen i Bergen i 2003. Deretter studerte han eksperimentell kjernefysikk ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Studiene var relatert til komisjonering av TPC-detektoren ved ALICE-eksperimentet, og han fullførte i 2006 en mastergrad basert på dette. Samme år fikk han et doktorgradsstiped fra Norges forskningsråd for å fortsette arbeidet for ALICE-eksperimentet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.08.2010, kl. 09:00, Auditorium 2 i Realfagsbygget

Kontaktpersoner:
Dag Toppe Larsen, tlf: 55582723, epost: dagtl@ift.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.