Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Hvordan lokke klinikere til Tanzanias utkantstrøk

Julie Riise Kolstad   
Julie Riise Kolstad disputerer fredag 10.09.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”What affects the career choices of health workers? Four essays on preferences, incentives and career choices in a low-income context”.

Avhandlingen bygger på et relativt omfattende feltarbeid i Tanzania i perioden 2007/2008. Ulike typer helsearbeidere deltok blant annet i såkalte økonomiske eksperimenter. De gjorde en serie med hypotetiske jobbvalg og de fylte ut spørreskjema som gikk på motivasjon, tanker om fremtid og karriere, samt generelle holdninger.

Utgangspunktet for arbeidet har vært en påfallende geografisk skeivfordeling av klinisk helsepersonell i Tanzania; mellom 70 og 80 % av Tanzanias befolkning bor på landsbygda – i de samme områdene er det en akutt mangel på klinisk kompetent helsepersonell. For helsepersonell i Tanzania, som så mange andre steder, er det nemlig mest attraktivt å jobbe i mer urbane strøk. Denne utgjør et alvorlig problem når det gjelder å levere helsetjenester til store deler av landets befolkning. Eksisterende forskning gir en viss innsikt, men liten praktisk veiledning for distrikter som er usikre på hvor de skal sette inn støtet når de skal bruke knappe ressurser til å rekruttere helsepersonell. Riise Kolstads arbeid gir etterspurt kunnskap om hvordan ulike tiltak konkret verdsettes i forhold til hverandre og hva som kan ventes å ha størst effekt på rekrutteringen. Arbeidet peker også på viktige utfordringer knyttet til rekrutteringstiltak; både når det gjelder tidsperspektiv og når det gjelder hvem man treffer med ulike tiltak.

Et nytt funn er at det kan være like effektivt å tilby utdanning som å øke lønninger. Samtidig viser det seg at de helsearbeiderne som har fått den ettertraktede etterutdanningen, ville vært mer villige til å jobbe i avsidesliggende strøk hadde de ikke fått etterutdanning. Hvis man til enhver tid ønsker å ha klinisk helsepersonell tilgjengelig i et område, men ikke er så opptatt av kontinuitet, kan derfor tilbud om etterutdanning være et godt tiltak. Er man derimot opptatt av å beholde de helsearbeiderne man klarer å rekruttere, kan tilbud om etterutdanning være et mindre treffsikkert tiltak; spesielt hvis det ikke er stilt betingelser om en påfølgende periode med pliktarbeid.

Personalia:
Julie Riise Kolstad er samfunnsøkonom med cand.oecon-grad fra NHH (2005). Siden 2006 har hun vært doktorgradsstipendiat på institutt for økonomi, UiB. Hun har i denne perioden også vært knyttet til prosjektet ”Health worker motivation, availability and performance” ved Chr. Michelsens institutt og senter for internasjonal helse ved UiB, samt til Helseøkonomi Bergen (HEB). Riise Kolstad har tidligere jobbet som forsker på SNF; etter doktorgraden har hun blitt ansatt som forsker ved UNI Rokkansenteret.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.09.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Advantages and disadvantages of different methodologies in empirical economics, with particular consideration to their application to low and middle income countries.”
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.09.2010, kl. 13:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Julie Riise Kolstad, tlf: 55589215, mob: 40483386, epost: julie.kolstad@uni.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.