Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Mot en ansvarlig utvikling av nanoteknologi

Kamilla Lein Kjølberg   
Kamilla Lein Kjølberg disputerer fredag 8. oktober 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The notion of ‘responsible development’ in new approaches to governance of nanosciences and nanotechnologies”.

Nanoteknologi har blitt en politisk og økonomisk prioritet de siste årene. Det er knyttet store forventninger til denne teknologien, men også bekymring over kapasiteten til å endre samfunn og miljø på godt og vondt. Kjølberg har forsøkt å forstå bedre hvorvidt nye tilnærminger til regulering, såkalt ”governance”, av vitenskap og teknologi bidrar til en mer ansvarlig utvikling av nanovitenskap og -teknologi (nanoVT), og har søkt etter ansvarlige praksiser i ulike former for ”governance”.

Den første studien i avhandlingen ser på hvilke etiske og samfunnsmessige aspekter knyttet til nanoVT som vies forskningsinteresse. Kjølberg argumenterer for at forskning som stiller spørsmål på tvers av etablerte kategorier er viktig for ansvarlig utvikling, fordi den ofte evner å ta tak i mer komplekse og grunnleggende utfordringer i møtet mellom nanoVT og samfunn.

I artikkel nummer to ser Kjølberg på formidling av nanoVT i norske aviser. Konklusjonen her er at de dominerende historiene i liten grad problematiserer utviklingen av nanoVT, og at en ansvarlig offentlige debatt ville hatt nytte av flere perspektiver.

Den tredje artikkelen fokuserer på deltakende metoder, og etterspør mer refleksjon og læring på tvers teori og praksis. I den fjerde artikkelen brukes EU-kommisjonens retningslinjer for ansvarlig nanoforskning som ramme for samtaler med nanoforskere om ansvarlighet. Kjølberg argumenterer for at sensitivitet i forhold til moralske valg er viktig som tillegg til dialog og kommunikasjon.

Avhandlingen trekker to overordnede konklusjoner. Den første er at nye tilnærminger til regulering av vitenskap og teknologi har bidratt til en mer ansvarlig praksis,først og fremst i kraft av økt refleksjon og bedre kommunikasjon på tvers av ulike sektorer. Den andre konklusjonen er at individuell anledning til å stille spørsmål ved etablerte roller og instrukser er et aspekt ved ansvarlig utvikling av nanoVT som har fått for liten oppmerksomhet til nå.

Personalia:
Kamilla Lein Kjølberg er født i 1978. Hun er Master of Science i Naturforvaltning fra Norges Landbrukshøgskole (2004). Før hun begynte som stipendiat ved Universitetet i Bergen i 2006, jobbet hun ved GenØk senter for biosikkerhet. Hun er redaktør for antologien ”Nano meets Macro – social perspectives on nanoscale sciences and technologies” som kom ut tidligere i år.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.10.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: “What are the key lessons from ELSA studies of NanoST for understanding the strengths and weaknesses of interdisciplinarity as a means of promoting responsible development of emerging technologies?"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.10.2010, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Kamilla Lein Kjølberg, tlf: 913 79 437, epost: kamilla.kjolberg@svt.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a), e-post:gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.