Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Refleksjoner omkring reformer i offentlig sektor i afrikanske land

Gerald Kagambirwe Karyeija   
Gerald Kagambirwe Karyeija disputerer den 19. februar 2010 for PhD graden ved
Universitetet i Bergen med avhandlingen: " Performance appraisal in Uganda’s civil
Service: Does administrative culture matter? ".

Avhandlingen utforsker administrativ kultur og undersøker dens innvirkning på innføringen av ytelsesvurderinger i Ugandas embetsverk, et område som har fått liten oppmerksomhet fra andre forskere. Studien avdekker at Ugandas byråkrati er preget av stor maktavstand, sterk usikkerhetsunnvikelse, høy etnisitet og politisk nøytralitet. Datagrunnlaget for denne studien er fra en periode på åtte måneder og omfatter 147 spørreskjemaer, 29 intervjuer og diverse dokumenter. Studien viser at kulturelle variabler påvirker innføringen av ytelsesvurderinger, ved å forhindre dens faktiske utførelse og motarbeide dens institusjonalisering.

Funnene tyder på at den administrative kulturen i Ugandas byråkrati er rimelig enhetlig og integrert. Bakgrunnsvariabler som alder, utdannelse, ansiennitet, utenlandsstudier, fødested og kjønn har begrenset eller ingen innflytelse på den administrative kulturen. Det er bare utdannelse som viser en sterk negativ korrelasjon; høyere utdanningsnivå er forbundet med liten maktavstand, lite usikkerhetsunnvikelse, liten politisk nøytralitet, og lite etnisitet.

Karyeija argumenterer for at en vellykket innføring av ytelsesvurderinger vil være avhengig av kultur. Dette er på grunn av at konseptet er innført fra utlandet og krever en kompatibel administrativ vertskultur for å kunne slå rot. I dette tilfellet var den administrative vertskulturen på mange måter ikke kompatible med de fastlagte verdiene i ytelsesreformen. Selv om den ugandiske regjeringen introduserte reformen, ble den nøytralisert av uforenligheten mellom de forankrede verdiene i reformen og den administrative vertskulturen.

Personalia:
Gerald Kagambirwe Karyeija ble født 03.12.1973 i Uganda og har en Bachelorgrad i statsvitenskap og offentlig administrasjon fra Makerere University (1996). Han har siden jobbet som journalist i avisen ”The New Vision” og vært leder ved National Social Security Fond i Uganda. Han gjennomførte fra 2003 til 2005 en MPhil i Public Administration på Universitetet i Bergen, og fra 2006-2009 har han vært doktorgradskandidat ved samme universitetet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.02.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Public sector reforms in Africa: what lessons have we learnt?"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.02.2010, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Gerald Karyeija, tlf: 55 58 84 41, 99 45 05 21, epost: gerald.karyeija@gmail.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.