Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Identitet og tilhørighet blant kristne palestinere

Bård Helge Kårtveit   
Bård Helge Kårtveit disputerer 6. august. 2010 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”In fifteen years there’ll be none of us left! Attachments, resilience and migration among Bethlehem Christians.”

Kristne palestinere teller ca. 50 000 i de okkuperte palestinske områdene, men har like fullt hatt en sentral plass i palestinsk politikk og samfunnsliv. Basert på langvarig feltarbeid i Betlehem på Vestbredden, tar avhandlingen for seg dagens situasjon blant kristne palestinere, og deres møte med utfordringer knyttet til en israelsk okkupasjon, intern splittelse og lovløshet i det palestinske samfunn, samt omfattende utvandring til andre deler av verden.

Avhandlingen beskriver et minoritetssamfunn under sterkt press fra ulike hold. Israels vedvarende okkupasjon har bidratt til langvarig økonomisk lammelse og usikkerhet. Samtidig har det palestinske samfunn vært preget av interne konflikter, fravær av lov og orden og en vektlegging av politisk islam som har skapt stor uro blant kristne palestinere.
Disse og andre bekymringer bidrar til økt utvandring, og til en ytterligere svekkelse av de kristnes tilstedeværelse i de palestinske områdene.

Studien belyser hvordan både nasjonale og internasjonale aktører påvirker situasjonen blant kristne på Vestbredden, deres forhold til muslimske palestinere, og deres opplevelse av trygghet og tilhørighet innenfor et palestinsk nasjonalt fellesskap. Studien sikter også mot å bidra til en bredere forståelse av ikke-muslimske minoriteters posisjon i Midtøsten, og av minoritetsproblematikk og håndtering av religiøse ulikheter i andre samfunn rammet av langvarig konflikt.

Personalia:
Bård Helge Kårtveit (født 1976) er oppvokst på Hamarøy i Nordland. Har tatt gradene Cand. Mag. (1998) og Cand. Polit (2003) ved Universitetet i Bergen. Jobbet som førstekonsulent ved Senter for Midtøsten og islamske studier, UiB fra 2004 til 2006. Startet i 2006 som stipendiat på forskningsprosjektet Global Moments ved tidligere Unifob Global, og har også vært tilknyttet Chr. Michelsens institutt. Veileder for prosjektet har vært Prof. Leif Manger, Institutt for Sosialantropologi, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.08.2010, kl. 10:15, Auditoriet på Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Bård Kårtveit, tlf: 40 45 47 14, epost: bard.kartveit@smi.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.