Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Å finne bilder gjennom tegning

Lars-Jacob Hove   

Lars-Jacob Hove disputerer 14.12.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Drawing Visual Query Images. Use, Users, and Usability of Query by Drawing Interfaces

Søk etter bilder i store bildesamlinger er i dag i all hovedsak avhengig av at søket beskrives i form av tekst. Dette gjelder både i store og åpne søkemotorer som Google og Flickr, og i små samlinger som private bildesamlinger eller et museums samling av historiske bilder. Tilgang til gode søkeresultater avhenger av at man både er i stand til å uttrykke seg skriftlig, og at behovet lar seg beskrive i tekst. Dette fører blant annet til at personer med manglende skriftspråk er utelukket fra å søke i samlingene. Det kan også være svært vanskelig å beskrive enkelte egenskaper i søket ved hjelp av tekst, som for eksempel farger og komposisjon eller andre visuelle strukturer.

En alternativ form for bildesøk er søk som lar den som søker uttrykke sine behov gjennom å skissere en tegning, og dermed redusere behovet for å bruke tekst. Teknologi for denne type søk har vært tilgjengelig i over ti år, men har i liten grad vært gjort tilgjengelig for almenn bruk, blant annet fordi det har vært antatt at teknologien ikke har vært god nok til å gi søkeresultater som brukere vil være fornøyde med.

Lars-Jacob Hove har gjennomført en studie der 30 personer fikk prøve ut to forskjellige løsninger for tegningsbaserte bildesøk. Hovedfokus har vært hvordan deltakerne bruker systemene, samt deres holdninger til tegningsbaserte bildesøk.

Undersøkelsen avdekker at det er et reelt behov for slike søkesystemer, og at forsøksdeltakerne identifiserer flere områder hvor de mener de ville hatt stort utbytte av tegningsbaserte bildesøk til tross for eksisterende teknologiske begrensninger. Det som spesielt utpeker seg som viktig er profesjonelle brukeres behov for å kunne søke etter bilder på bildets egne premisser: Muligheten for å kunne søke etter bilder uten å måtte oversette bildets visuelle karakter til tekstlige søkeord.

I avhandlingen konkluderer Hove med at tiden er moden for å gjøre tegningsbaserte bildesøk alment tilgjengelig!

Personalia:
Lars-Jacob Hove er født i Bergen 24. september 1976. Han tok hovedfag i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2004. Han var ansatt som stipendiat ved Institutt for Institutt for informasjons- og medievitenskap fra 2005 -2009, under veiledning av Joan C. Nordbotten og Tor Kristian Bjelland. Han jobber nå som product manager i it’s learning AS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.12.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: ” Controlled experiments as a research method in HCI”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2010, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Kontaktpersoner:
Lars-Jacob Hove, telefon 917 02 650, epost: Lars-jacob.Hove@infomedia.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.