Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Fra kvarker til hadronisk materie

Szabolcs Horvát   

Szabolcs Horvát disputerer torsdag 9. desember for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Phase transitions in non-equilibrium dynamical systems”

Høyenergifysikk studerer egenskapene til elementærpartikler i energetiske kollisjoner, både ved hjelp av eksperimenter med partikelakseleratorer og teoretiske modeller. Dette hjelper oss også til å forstå de fundamentale lovene som styrer universet.

Ved høyenergi tungionekollisjoner blir det skapt en spesiell, ny tilstand av materien: kvark-gluon-plasma (QGP). QGP er interessant fordi i materie av denne tilstanden vil kvarker, som vanligvis er bundet opp i partikler (hadroner), bevege seg fritt.

Ettersom QGP fra en kollisjon av energetiske atomkjerner utvides og kjøles ned, gjennomgår det en faseovergang, og kvarkene kombineres på ny til hadroner. Dette er partiklene som til slutt blir observert i en detektor. Det er viktig å ha en god forståelse av faseovergangen for å kunne dra konklusjoner om kvark-materie utfra eksperimentelle data. Faseovergangen skjer veldig raskt, og kan ikke beskrives i et kvasi-statistisk system, gitt lokalt likevekt mellom fasene.

Det har blitt vist at QGP oppfører seg nesten som en perfekt veske, dermed kan det beskrives ved hjelp av numeriske væske-dynamiske metoder. I den første delen av avhandlingen tolker Horvát resultatene av numeriske væske-dynamiske beregninger i den siste delen av utvidelsen, som leder opp mot faseovergangen. Spesielt blir entropi-produksjonen undersøkt, og det blir tatt høyde for betydningen av numerisk viskositet. Entropi er en viktig fysisk størrelse som karakteriserer uorden i et system. Etter termodynamikkens andre lov må entropien alltid veksle i et lukket system. Dette gir viktige føringer for hvilke typer prosesser som er realistiske.

I den andre delen av avhandlingen presenterer Horvát en modell for hadronisering, som er i stand til å reprodusere kvark-nummer-skaleringen, constituent quark number scaling, av den elliptiske strømningen som er observert eksperimentelt.

Personalia:
Szabolcs Horvát (1983) er født og oppvokst i Transilvania, Romania, og han tilhører den ungarske minoriteten i Transilvania. I 2006 fullførte han bachelorgraden i fysikk ved Babeș-Bolyai Universitetet i Cluj-Napoca, Romania, og mastergraden i teoretisk og energifysikk i 2007 ved UiB. I løpet av master- og doktorgradstudiene har han mottatt kvotestøtte fra Statens Lånekasse for utdanning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.11.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: The Nobel Prize in Physics 2010
Sted: rom 546 i Bjørn Trumpys hus

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2010, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Szabolcs Horvát, tlf: 90748399, epost: szhorvat@ift.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.