Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Kunnskapsutvikling i samarbeid mellom forskning og praksis

Anne Halvorsen   
Anne Halvorsen disputerer fredag 26. februar 2010 for Ph.d.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Fag, ferdigheter og følelser. Om kunnskapsutvikling i sosialt arbeid.”

Sentralt i denne avhandlingen er spørsmålene om hvordan en forstår og forholder seg til ulike former for kunnskap i forskning og i praksis, og hvordan ny kunnskap kan utvikles i skjæringsfeltet mellom disse. Artiklene og det teoretiske arbeidet i avhandlingen er knyttet til et femårig arbeid med to forsknings- og utviklingsprosjekter i barnevern/sosialt arbeid.

Sosialt arbeid er relasjonelt og emosjonelt arbeid. Oppmerksomheten rettes mot individets eller gruppens relasjoner til andre individer og grupper eller til samfunnet. Relasjonen mellom brukeren og sosialarbeideren tillegges stor betydning. Sosialarbeideren forsøker å hjelpe brukeren til å forandre seg og sine relasjoner gjennom den måten hun/han selv forholder seg til brukeren. Relasjonsarbeid er dermed både tolkings- og handlingsredskap, både mål og middel. Det kan trekkes flere paralleller fra relasjonen mellom sosialarbeider og bruker til relasjonen mellom forsker og "utforsket". En er i begge tilfeller avhengig av å bygge en gjensidig tillit og felles forståelse, selv om hensikten med relasjonen er ulik.

Sosialt arbeids praktiske orientering og opprinnelse har ført til at erfaring, praktiske ferdigheter og personlig egnethet tillegges betydning for utføringen av arbeidet og resultatene som oppnås. De har imidlertid foregått en akademisering av faget med økt fokus på forskning og teoretisk kunnskap. Likevel beskrives kunnskapsgrunnlaget som usikkert og i for liten grad kunnskapsbasert, og det uttrykkes en bekymring over manglende tilknytning til forskning.

En foreløpig konklusjon som fremsettes i avhandlingen er at forskningen kan gjøres mer relevant og tilgjengelig for praksis, og vil få tilgang til et bredere grunnlag for teoriutvikling gjennom nærmere samarbeid med praksis. Videre hevdes det at praksis vil tjene på både å ta i bruk forskning og å utvikle arbeidsmetoder, som i større grad er basert på prinsipper fra vitenskapelige virksomhet, i arbeidet med å utvikle en mer kunnskapsbasert praksis.

Personalia:
Anne Halvorsen er cand.polit. med hovedfag i sosiologi fra UiB, 1996. Hun har arbeidet med forskning, utvikling og utdanning ved Universitetet i Agder og i Agderforskning siden 1987. I årene 2002 til 2007 arbeidet hun spesielt med evaluering og utviklingsarbeid i barnevern og sosialt arbeid. Halvorsen har vært adm.dir. i Agderforskning siden september 2007. Fra 1. februar 2010 er hun ansatt ved Universitetet i Agder, men fortsatt tilknyttet Agderforskning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.02.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Diskuter kunnskapsutvikling og læring i et organisatorisk perspektiv ved hjelp av Ikujiro Nonaka og Helga Nowotny."
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.02.2010, kl. 10:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Anne Halvorsen, tlf: 48 01 05 24, epost: anne.halvorsen@uia.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.